न्युज अपडेट:

सम्पर्क ठेगाना

नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय

महालेखा नियन्त्रक कार्यालय

अनामनगर, काठमाडौँ, नेपाल

फोन : (९७७-१-४७७१२९०)

फ्याक्स : ९७७-१-४७७१२९१

इमेल : info@fcgo.gov.np


Contact List of FCGO

Contact List of DTCOs

Email Address of DTCOs

Contact Form

* These fields are required.