न्युज अपडेट:

को.ले.नि.का., दैलेख

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, दैलेख

DTCO Dailekh    

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, दैलेखमा स्वागत छ ! 

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, दैलेख नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय अन्तर्गतको सरकारी निकाय हो । नेपाल सरकारका जिल्ला स्थित कार्यालयहरुलाई रकम निकासा दिने, आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने, विनियोजन, राजश्व तथा धरौटीको एकिकृत विवरण तयार गरी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पेश गर्ने उद्देश्यले सरकारी आय-व्यय संचालन कार्यविधि नियमावली, २०३८ लागु भएपछी कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, दैलेखको स्थापना २०३८ सालमा भएको हो । यस कार्यालयबाट जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयहरुलाई  २०३८ सालपछि चौमासिक निकासा, आ.ब. २०५१।०५२ देखि मासिक सोधभर्ना निकासा तथा  अा.ब. २०६७/०६८ देखि  एकल खाताकोष प्रणाली (TSA) मार्फत निकासा दिँदै आएकोमा अा.ब. २०७४/७५ देखि भुक्तानी प्रक्रियालाई विद्युतीय प्रविधि (Electronic Fund Transfer-EFT) को माध्यमद्वारा भुक्तानी प्राप्तकर्ताको बैंक खातामा सोझै रकम जम्मा गर्ने व्यवस्थाको समेत थालनी गरेको छ  ।

पृष्ठभूमि

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय दैलेखः पृष्ठभूमि

नेपाल सरकारका जिल्ला स्थित कार्यालयहरुलाई रकम निकासा दिने, आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने, विनियोजन, राजश्व तथा धरौटीको एकिकृत विवरण तयार गरी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पेश गर्ने उद्देश्यले सरकारी आय-व्यय संचालन कार्यविधि नियमावली, २०३८ लागु भएपछी कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, दैलेखको स्थापना २०३८ सालमा भएको हो ।

जिल्लामा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय स्थापना हुनु पूर्व मालपोत कार्यालयबाट निकासा दिने काम हुने गरेको थियो । तत्पश्चात केन्द्रिय निकायबाट ड्राफ्ट मार्फत रकम उपलव्ध गराउने व्यवस्था थियो । बि.सं. २०३८ सालपछि जिल्लास्तरमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरु स्थापना गरी चौमासिक निकासा र आ.ब. २०५१।०५२ देखि मासिक सोधभर्ना निकासा दिने प्रणालीको विकास भयो । 

सूचना प्रविधिमा भएको विकासलाई आत्मसात गर्दै सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनलाई सुदृढ गर्ने सन्दर्भमा २०६७ श्रावण १ गते देखि इन्टरनेट प्रणालीमा आधारित एकल खाता कोष प्रणाली (Treasury Single Account - TSA) लागु गरी भुक्तानी कार्यालयहरुको माग अनुसार खर्च जनाई चेक जारी गरी रकम उपलव्ध गराउने, धरौटी हिसाब एकल खातामा जम्मा गर्ने र खर्च लेख्ने तथा राजश्व धरौटी र कार्यसंचालन कोषको हिसावलाई समेत एकल खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था भएको छ । त्यसैगरी आर्थिक बर्ष २०७४/७५ देखि भुक्तानी प्रक्रियालाई विद्युतीय प्रविधि (Electronic Fund Transfer-EFT) को माध्यमद्वारा भुक्तानी प्राप्तकर्ताको बैंक खातामा सोझै रकम जम्मा गर्ने व्यवस्थाको समेत थालनी गरिएको छ ।

उद्देश्य

को.ले.नि.का., दैलेखको उद्देश्य

 • जिल्लास्तरका सरकारी निकायहरुलाई प्राप्त अख्तियारीका आधारमा निकासा दिने (खर्च लेख्ने),
 • दैनिक रुपमा चेक भूक्तानी गरेको रकम र राजस्व आम्दानी वीचको फरक रकमलाई हिसाव मिलान गरी सरकारी रकमको कारोवार गर्ने बैंकहरुलाई सोधभर्ना दिने / लिने,
 • सरकारी रकम कलम खर्च गर्दा वा राजस्व असुल उपर गर्दा माग भएमा कानुनी सल्लाह एवं परामर्श दिने,
 • आन्तरिक लेखापरीक्षण एवं छड्के जाँच र निरीक्षण गरी वित्तीय अनुशासन र जवाफदेहितामा अभिबृद्धि गर्ने,
 • जिल्लास्तरीय आम्दानी खर्चका एकीकृत मासिक तथा वार्षिक प्रतिवेदनहरु तयार गरी पेश गर्ने र
 • महालेखा नियन्त्रक कार्यालय लगायत नेपाल सरकारका केन्द्रिय निकायहरुबाट जिम्मेवारी दिएका कार्य सम्पादन गर्ने ।

कार्यक्षेत्र

को.ले.नि.का., दैलेखको कार्यक्षेत्र

 • आफनो कार्यक्षेत्र भित्र स्थापना भई आर्थिक कारोवार गर्न सम्बन्धित तालुक कार्यालयबाट आर्थिक अख्तियारी प्राप्त कार्यालयहरुको नाम ठेगाना समेतको लगत राख्नुको साथै महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको परामर्शमा ती कार्यालयहरुलाई संकेत नं. प्रदान गर्ने । जिल्ला स्थित सरकारी कार्यालयहरुबाट हुने आर्थिक कारोवारहरुको नियमित रेखदेख तथा निरीक्षण गर्ने ।
 • प्रचलित कानुन, नीति, निर्देशनको अधिनमा रही सरकारी कार्यालयहरुलाई आर्थिक कार्यसञ्चालन तथा सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया सम्बन्धी कानुनी राय सल्लाह दिने ।
 • जिल्ला स्थित सरकारी कार्यालयहरुबाट विनियोजन, राजस्व र धरौटी रकमको आम्दानी खर्चको मासिक तथा वार्षिक विवरण लिई जिल्लागत मास्केवारी तयार गरी तालुक कार्यालयमा पेश गर्ने ।
 • जिल्ला स्थित सरकारी कार्यालयहरुमा भएको विनियोजन, राजस्व, धरौटी, जिन्सी र कार्य सञ्चालन कोषमा भएको आर्थिक कारोवारहरुको चौमासिक आन्तरिक लेखापरीक्षण गरी सोको प्रतिवेदन दिने ।
 • विनियोजन लेखा, तहबिल मौज्दात र बेरुजु फछर्यौट सम्बन्धमा सरकारी कार्यालयहरुको नियमित निरीक्षण गरी तालुक निकायमा प्रतिवेदन दिने ।
 • आर्थिक वर्ष समाप्त अर्थात सालतमाम भएपछि सरकारी कार्यालयलाई निकासा दिएको रकमको वाषिर्क आर्थिक विवरण प्रमाणित गरी सम्बन्धित निकायमा पठाउने ।
 • सरकारी कोष संचालन, लेखाङ्कन प्रतिवेदन र व्वयस्थापकिय नियन्त्रणको माध्यमवाट सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन भूमिका निर्वाह गर्ने ।

कार्यालय प्रमुख तथा सूचना अधिकारी

कार्यालय प्रमुख तथा सूचना अधिकारी

सि.नं. पद नामथर सम्पर्क नम्वर कैफियत
कार्यालय प्रमुख 
(कोष नियन्त्रक)
प्रकाश गौतम ९८५८०५०२१७ (मोवाइल)
०८९-४१०१६७ (कार्यालय)
सूचना अधिकारीसँग सम्पर्क हुन नसकेमा कार्यालय प्रमुखसँग सम्पर्क गर्न सकिने ।
लेखापाल
(सूचना अधिकारी)
कृष्ण बहादुर विष्ट ९८५८०५४५७५ (मोवाईल)
०८९-४१०१४७ (कार्यालय)

सेवा प्रदान गर्ने पदाधिकारीहरु

सेवा प्रदान गर्ने पदाधिकारीहरु

सि.नं. शाखा सेवा प्रदान गर्ने पदाधिकारी सम्पर्क नं.
विनियोजन शाखा लेखापाल श्री कृष्ण बहादुर विष्ट
लेखापाल श्री महेन्द्र प्रसाद न्यौपाने
लेखापाल श्री कमल प्रसाद अर्याल
सह लेखापाल श्री लोक बहादुर गौतम

९८५८०५४५७५
९८५८०५०५९५
९८५८०५०५३०
९८४८०७७६७९

आन्तरिक लेखापरीक्षण शाखा
प्रशासन शाखा लेखापाल श्री कमल प्रसाद अर्याल
का.स. तिर्थराज जैसी
का.स. तिर्थ बहादुर अधिकारी
का.स. रमेश खडायत (हलुका सवारी चालक)
९८५८०५०५३०
९८४४८५७४४०
९८६८०७१९३३
९८१४५११६९६