न्युज अपडेट:

प्रवक्ता

श्री ज्ञानेन्द्र पौडेल
सह-महालेखा नियन्त्रक
मोवाइल नं. :९८५१२७५६१९
सम्पर्क नं. : ०१-४७७०७०६ (कार्यालय)