नेपाल सरकार

अर्थ मन्त्रालय

महालेखा नियन्त्रक कार्यलय, अनामनगर

अर्थिक वर्ष २०७५/७६ को प्राप्ती तथा खर्चको प्रारम्भिक विवरण

सि.नं. विवरण
रकम
कैफियत
अनुमान प्रगति (रु लाखमा) प्रगति प्रतिशत
स्रोत
क. राजश्व 8600023.00 8595988.84 99.95
ख. वैदेशिक सहायता 2570450.00 1331936.14 51.82
ग. आन्तरिक ऋण 1720000.00 963820.00 56.04
खर्च
क. चालु 7828913.00 7149848.00 91.33
ख. पूँजीगत 2727685.00 2383560.00 87.38
ग. वित्तीय 1527078.00 1412444.00 92.49

पुनश्चः

१. राजस्व, वैदेशिक सहायता (खासगरी वस्तुगत र सोझै भुक्तानी हुने) र खर्चका अंकहरु अपरिस्कृत हुन,

२. वैदेशिक सहायता तर्फको सोझै भुक्तानी र वस्तुगत सहायता तर्फको खर्चको दातृ मुलुक/संस्थासंग समन्वय गरी हिसाव मिलान (Reconcilation) भए पछि मात्र कुल खर्च एकीन हुने,

३. राजश्व जम्मा भएको कुल रकम मध्ये प्रचलित कानून अनुसार विभाज्य कोषबाट जम्मा हुनु/गर्नु पर्ने राजस्वको हिसाव मिलानको कार्य भईरहेको,