image description
बिष्णु प्रसाद पौडेल
माननीय अर्थमन्त्री
image description
मधु कुमार मरासिनी
महालेखा नियन्त्रक

महालेखा नियन्त्रक कार्यालय नेपाल सरकारको सञ्चित कोष सञ्चालन गर्ने जिम्मेवार निकाय हो । यस कार्यालयले बजेट कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने, सरकारको आय र व्ययको लेखा राख्ने र सो को केन्द्रिय वार्षिक विवरण तयार गरी महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा पेश गर्ने जिम्मेवारी वहन गर्दै आएको छ । यसका साथै निवृत्तभरण व्यवस्थापन, सरकारी बाँकी असूल उपर र प्रचलित कानुनद्वारा तोकिएका अन्य कार्यहरू समेत सम्पादन गर्दै आएको छ ।वि.सं. २००८ सालमा महालेखापालको कार्यालयको रुपमा स्थापना भएको र वि.सं. २०३२ सालमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका नाममा रुपान्तरित भई निरन्तर तोकिएका जिम्मेवारीहरू बहन गर्दै आएको छ । केन्द्रीय, चौमासिक तथा कोषपूर्ति निकासा हुँदै वेवमा आधारित एकल खाता कोष प्रणालीको कार्यान्वयनबाट सूचना प्रविधि प्रयोग गर्ने मुलुककै अग्रणी संस्थाको रुपमा रहेको छ ।

सबै पढ्नुहोस
image description
ज्ञानेन्द्र पौडेल
प्रवक्ता
मोबाइल न. : ९८५१२७५६१९
फोन न. : ०१-४७७०७०६
image description
कृष्ण पुडासैनी
सूचना अधिकारी
मोबाइल न. : ९८५११८३३१८
फोन न. : ०१-४७७०७४९