न्युज अपडेट:

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा स्वागत छ

महालेखा नियन्त्रक कार्यालय नेपाल सरकारको संचित कोष सञ्चालन गर्ने जिम्मेवार निकाय हो । यस कार्यालयले बजेट कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने, सरकारको आय र व्ययको लेखा राख्ने र सो को केन्द्रिय वार्षिक विवरण तयार गरी महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा पेश गर्ने जिम्मेवारी वहन गर्दै आएको छ । यसका साथै निवृत्तभरण व्यावस्थापन, सरकारी बाँकी असूल उपर र प्रचलित कानुनद्वारा तोकिएका अन्य कार्यहरु समेत सम्पादन गर्दै आएको छ ।

पुरा पढ्नुस

सूचना

परिपत्र

प्रकाशन

डा. युवराज खतिवडा

अर्थ मन्त्री

सूर्यप्रसाद गौतम

महालेखा नियन्त्रक

प्रवक्ता

जगन्नाथ देवकोटा
सह-महालेखा नियन्त्रक
मोवाइल नं. : ९८५१२७५६१८
सम्पर्क नं. : ०१-४७७०८९५ (कार्यालय)

सुचना अधिकारी

दिनेश रेग्मी
उप-महालेखा नियन्त्रक
मोवाइल नं. : ९८५११८३३१८
सम्पर्क नं. : ०१-४७७०३४० (कार्यालय)

© सर्वाधिकार सुरक्षित महालेखा नियन्त्रक कार्यालय|