न्युज अपडेट:

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा स्वागत छ

महालेखा नियन्त्रक कार्यालय नेपाल सरकारको संचित कोष सञ्चालन गर्ने जिम्मेवार निकाय हो । यस कार्यालयले बजेट कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने, सरकारको आय र व्ययको लेखा राख्ने र सो को केन्द्रिय वार्षिक विवरण तयार गरी महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा पेश गर्ने जिम्मेवारी वहन गर्दै आएको छ । यसका साथै निवृत्तभरण व्यावस्थापन, सरकारी बाँकी असूल उपर र प्रचलित कानुनद्वारा तोकिएका अन्य कार्यहरु समेत सम्पादन गर्दै आएको छ ।

पुरा पढ्नुस

सूचना

परिपत्र

प्रकाशन

विष्णु प्रसाद पौडेल

माननीय अर्थमन्त्री
नेपाल सरकार

मधु कुमार मरासिनी

महालेखा नियन्त्रक

प्रवक्ता

श्री ज्ञानेन्द्र पौडेल
सह-महालेखा नियन्त्रक
मोवाइल नं. :९८५१२७५६१९
सम्पर्क नं. : ०१-४७७०७०६ (कार्यालय)

सूचना अधिकारी

कृष्ण पुडासैनी
उप-महालेखा नियन्त्रक
मोवाइल नं. : ९८५११८३३१८
सम्पर्क नं. : ०१-४७७०७४९ (कार्यालय)
इमेल: info@fcgo.gov.np
mgmt.grievance@fcgo.gov.np

© सर्वाधिकार सुरक्षित महालेखा नियन्त्रक कार्यालय|