कर्मचारी सम्पर्क विवरण

क्र. स. पद पुरा नाम फोन न. मोबाईल कैफियत
1 को.नि. जयकुमार चन्द 097-620177 9844901824 सुदूरपश्चिम प्रदेश
2 लेखापाल टंक प्रसाद भट्ट 9858051731 सुदूरपश्चिम प्रदेश
3 लेखापाल केशव राज भट्ट 9858751968 सुदूरपश्चिम प्रदेश
4 लेखापाल राम बहादुर माझी 9858478222 सुदूरपश्चिम प्रदेश
5 लेखापाल नगेन्द्र बहादुर शाही 9848011202 सुदूरपश्चिम प्रदेश
6 कार्यालय सहयोगी कन्ने बोहरा 9868585385 सुदूरपश्चिम प्रदेश
7 कार्यालय सहयोगी भ्वाने धामी 9848684826 सुदूरपश्चिम प्रदेश
8 कार्यालय सहयोगी सुरत कुमार के सी सुदूरपश्चिम प्रदेश
9 हलुका सवारि चालक तीर्थ राज भट्ट सुदूरपश्चिम प्रदेश