कर्मचारी सम्पर्क विवरण

क्र. स. पद पुरा नाम फोन न. मोबाईल कैफियत
1 कोष नियन्त्रक श्री नरेशराज भट्ट सुदूरपश्चिम प्रदेश
2 लेखापाल राम बहादुर माझी 9843447095 सुदूरपश्चिम प्रदेश
3 लेखापाल रामलाल चौधरी 9865609061 सुदूरपश्चिम प्रदेश
4 लेखापाल नवराज वली 9848207541 सुदूरपश्चिम प्रदेश
5 सह-लेखापाल कमलेश्वर प्रसाद चौहान 9865200353 सुदूरपश्चिम प्रदेश
6 कार्यालय सहयोगी कन्ने बोहरा 9868585385 सुदूरपश्चिम प्रदेश
7 कार्यालय सहयोगी भ्वाने धामी 9848684826 सुदूरपश्चिम प्रदेश
8 कार्यालय सहयोगी सुरत कुमार के सी सुदूरपश्चिम प्रदेश
9 हलुका सवारि चालक तीर्थ राज भट्ट सुदूरपश्चिम प्रदेश