प्रकाशन

क्र. स. शीर्षक मिती डाउनलोड
1 एकीकृत वित्तीय विवरण (संघ,प्रदेश,स्थानीय सरकारहरु) आर्थिक वर्ष २०७९/८० 2080-10-04
2 आलेप आचारसंहिता २०७९ को स्वीकृत दस्तावेज 2080-10-03
3 एकीकृत आर्थिक संकेत तथा वर्गीकरण र व्याख्या, २०७४ ( तेश्रो परिमार्जन ) 2080-04-02
4 एकीकृत आर्थिक संकेत तथा वर्गीकरण र व्याख्या, २०७४ ( चौथो परिमार्जन ) 2080-04-02
5 कर्मचारीहरूको अवकाश पत्रको लागि चाहिने आवश्यक कागजातहरू 2080-03-27
6 Consolidated Financial Statement 2021-2022 2080-03-04
7 नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामान - २०७९ 2080-02-18
8 PAMS User Manual Updated. 2079-10-29
9 आन्तरिक लेखापरीक्षण कार्यविधि, २०७९ 2079-10-27
10 नेपाल सरकारको आय व्ययको वार्षिक विवरण आ.व २०७८/७९, भाग १ (मुल आर्थिक विवरण) । 2079-08-23
11 Consolidated Financial Statement 2020-2021 Annexs in Excel 2079-03-17
12 OUTLOOK CONFIGURATION 2079-03-10
13 Consolidated Financial Statement 2020-2021 2079-02-30
14 बुलेटिन प्रकाशन 2078-12-07
15 आय र व्ययको वार्षिक आर्थिक विवरण २०७७-७८ 2078-10-04
16 Unofficial Translation of Chart of Account 2078-05-23
17 सरकारी लेखा प्रणालीको सञ्चालन पुस्तीका (CGAS+ Manuals) 2078-05-20
18 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम आ.व. २०७७।७८ असार मसान्तसम्म यस कार्यालायबाट सम्पादित प्रमुख क्रियाकलापहरु 2078-05-10
19 आन्तरिक लेखापरीक्षण हातेपुस्तिका - २०७८ 2078-04-10
20 बुलेटिन प्रकाशन 2078-03-29