प्रकाशन

क्र. स. शीर्षक मिती डाउनलोड
1 Consolidated Financial Statement 2020-2021 Annexs in Excel 2079-03-17
2 OUTLOOK CONFIGURATION 2079-03-10
3 Consolidated Financial Statement 2020-2021 2079-02-30
4 बुलेटिन प्रकाशन 2078-12-07
5 आय र व्ययको वार्षिक आर्थिक विवरण २०७७-७८ 2078-10-04
6 Unofficial Translation of Chart of Account 2078-05-23
7 सरकारी लेखा प्रणालीको सञ्चालन पुस्तीका (CGAS+ Manuals) 2078-05-20
8 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम आ.व. २०७७।७८ असार मसान्तसम्म यस कार्यालायबाट सम्पादित प्रमुख क्रियाकलापहरु 2078-05-10
9 आन्तरिक लेखापरीक्षण हातेपुस्तिका - २०७८ 2078-04-10
10 बुलेटिन प्रकाशन 2078-03-29
11 आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आय-व्ययको सार्वजनिक जानकारी वक्तव्य । 2078-02-15
12 Consolidated Financial Statement 2019-2020 2078-02-09
13 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम २०७७ श्रावण १ गते देखि फागुन मसान्तसम्म यस कार्यालयबाट सम्पादित प्रमुख क्रियाकलापहरु । 2077-12-19
14 Most Frequently Asked Question on PAMS 2077-12-12
15 सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन तथा नियमावली बमोजिम यस कार्यालयले सार्वजनिक गरेको २०७७ श्रावण देखि कार्तिक मसान्तसम्म अद्यावधिक सूचनाको विवरण । 2077-09-03
16 User Manual - Public Asset Management System (PAMS) 2077-04-29
17 सूचनाको हक कार्यान्वयन सन्दर्भमा प्रकाशन गरिएको आ.व. २०७६।०७७ असार मसान्तसम्मको प्रगति विवरण 2077-04-16
18 एकीकृत आर्थिक संकेत तथा वर्गीकरण र व्याख्या, २०७४ (दोस्रो परिमार्जन सहित) 2076-02-19
19 Province TSA User Manual 2075-06-02
20 New RMIS Manual 2075-03-27