प्रकाशन

क्र. स. शीर्षक मिती डाउनलोड
1 बुलेटिन प्रकाशन 2078-12-07
2 आय र व्ययको वार्षिक आर्थिक विवरण २०७७-७८ 2078-10-04
3 Unofficial Translation of Chart of Account 2078-05-23
4 सरकारी लेखा प्रणालीको सञ्चालन पुस्तीका (CGAS+ Manuals) 2078-05-20
5 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम आ.व. २०७७।७८ असार मसान्तसम्म यस कार्यालायबाट सम्पादित प्रमुख क्रियाकलापहरु 2078-05-10
6 आन्तरिक लेखापरीक्षण हातेपुस्तिका - २०७८ 2078-04-10
7 बुलेटिन प्रकाशन 2078-03-29
8 आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आय-व्ययको सार्वजनिक जानकारी वक्तव्य । 2078-02-15
9 Consolidated Financial Statement 2019-2020 2078-02-09
10 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम २०७७ श्रावण १ गते देखि फागुन मसान्तसम्म यस कार्यालयबाट सम्पादित प्रमुख क्रियाकलापहरु । 2077-12-19
11 Most Frequently Asked Question on PAMS 2077-12-12
12 सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन तथा नियमावली बमोजिम यस कार्यालयले सार्वजनिक गरेको २०७७ श्रावण देखि कार्तिक मसान्तसम्म अद्यावधिक सूचनाको विवरण । 2077-09-03
13 User Manual - Public Asset Management System (PAMS) 2077-04-29
14 सूचनाको हक कार्यान्वयन सन्दर्भमा प्रकाशन गरिएको आ.व. २०७६।०७७ असार मसान्तसम्मको प्रगति विवरण 2077-04-16
15 एकीकृत आर्थिक संकेत तथा वर्गीकरण र व्याख्या, २०७४ (दोस्रो परिमार्जन सहित) 2076-02-19
16 Province TSA User Manual 2075-06-02
17 New RMIS Manual 2075-03-27
18 E-payment User Manual 2074-12-05
19 Nepal Public Sector Accounting Standards 2070 2073-07-26