प्रकाशन

क्र. स. शीर्षक मिती डाउनलोड
1 PAMS User Manual Updated. 2079-10-29
2 आन्तरिक लेखापरीक्षण कार्यविधि, २०७९ 2079-10-27
3 नेपाल सरकारको आय व्ययको वार्षिक विवरण आ.व २०७८/७९, भाग १ (मुल आर्थिक विवरण) । 2079-08-23
4 Consolidated Financial Statement 2020-2021 Annexs in Excel 2079-03-17
5 OUTLOOK CONFIGURATION 2079-03-10
6 Consolidated Financial Statement 2020-2021 2079-02-30
7 बुलेटिन प्रकाशन 2078-12-07
8 आय र व्ययको वार्षिक आर्थिक विवरण २०७७-७८ 2078-10-04
9 Unofficial Translation of Chart of Account 2078-05-23
10 सरकारी लेखा प्रणालीको सञ्चालन पुस्तीका (CGAS+ Manuals) 2078-05-20
11 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम आ.व. २०७७।७८ असार मसान्तसम्म यस कार्यालायबाट सम्पादित प्रमुख क्रियाकलापहरु 2078-05-10
12 आन्तरिक लेखापरीक्षण हातेपुस्तिका - २०७८ 2078-04-10
13 बुलेटिन प्रकाशन 2078-03-29
14 आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आय-व्ययको सार्वजनिक जानकारी वक्तव्य । 2078-02-15
15 Consolidated Financial Statement 2019-2020 2078-02-09
16 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम २०७७ श्रावण १ गते देखि फागुन मसान्तसम्म यस कार्यालयबाट सम्पादित प्रमुख क्रियाकलापहरु । 2077-12-19
17 Most Frequently Asked Question on PAMS 2077-12-12
18 सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन तथा नियमावली बमोजिम यस कार्यालयले सार्वजनिक गरेको २०७७ श्रावण देखि कार्तिक मसान्तसम्म अद्यावधिक सूचनाको विवरण । 2077-09-03
19 User Manual - Public Asset Management System (PAMS) 2077-04-29
20 सूचनाको हक कार्यान्वयन सन्दर्भमा प्रकाशन गरिएको आ.व. २०७६।०७७ असार मसान्तसम्मको प्रगति विवरण 2077-04-16