कर्मचारी सम्पर्क विवरण

क्र. स. पद पुरा नाम फोन न. मोबाईल कैफियत
1 प्र.को.नि. ज्ञानेन्द्र राज ओझा 068-520038 ९८५७६४५००० गण्डकी प्रदेश
2 को.नि. मार्कण्ड प्रसाद बराल ०६८-५२०१४० ९८५६०३११०१ गण्डकी प्रदेश
3 लेखापाल कृष्ण प्रसाद शर्मा ९८५७६२२८७१ गण्डकी प्रदेश
4 लेखापाल दयाराम शार्मा ९८५७६२९३३३ गण्डकी प्रदेश
5 लेखापाल शोभा के.सी ९८५७६३६७६५ गण्डकी प्रदेश
6 लेखापाल कविता शर्मा ०६८-५२०१४० ९८५७६३८८०० गण्डकी प्रदेश
7 सह-लेखापाल राजेन्द्र पौडेल ९८४५६३३०८४ गण्डकी प्रदेश