कर्मचारी सम्पर्क विवरण

क्र. स. पद पुरा नाम फोन न. मोबाईल कैफियत
1 प्र.को.नि. धर्मभक्त बस्याल 068-520038 ९८५५०५०९६१ गण्डकी प्रदेश
2 को.नि. जब्बर बहादुर भण्डारी 068-520140 ९८५७६७५०७५ गण्डकी प्रदेश
3 लेखापाल दयाराम शार्मा 9857629333 गण्डकी प्रदेश
4 लेखापाल तेजेन्द्र प्रसाद जैसी 9847622642 गण्डकी प्रदेश
5 लेखापाल कविता शर्मा 068-520140 9857638800 गण्डकी प्रदेश
6 लेखापाल राजेन्द्र पौडेल 9845633084 गण्डकी प्रदेश