कर्मचारी सम्पर्क विवरण

क्र. स. पद पुरा नाम फोन न. मोबाईल कैफियत
1 प्र.को.नि. धर्मभक्त बस्याल 068-520038 ९८५५०५०९६१ गण्डकी प्रदेश
2 को.नि. . गण्डकी प्रदेश
3 आन्तरिक लेखा परिक्षण अधिकृत श्री कृष्ण प्रसाद आर्चाय गण्डकी प्रदेश
4 लेखापाल दयाराम शार्मा 9857629333 गण्डकी प्रदेश
5 लेखापाल कविता शर्मा 068-520140 9857638800 गण्डकी प्रदेश
6 लेखापाल तेजेन्द्र प्रसाद जैसी 9847622642 गण्डकी प्रदेश
7 लेखापाल भविलाल शर्मा 9857684722 गण्डकी प्रदेश
8 सह-लेखापाल कृष्ण कुमार महतो 9804839432 गण्डकी प्रदेश