कर्मचारी सम्पर्क विवरण

क्र. स. पद पुरा नाम फोन न. मोबाईल कैफियत
1 प्रमुख कोष नियन्त्रक श्री मदन मगराती 095520177 9858781077 सुदूरपश्चिम प्रदेश
2 कोष नियन्त्रक श्री 095-520177 सुदूरपश्चिम प्रदेश
3 लेखापाल भवानी प्रसाद भट्ट 9848790546 सुदूरपश्चिम प्रदेश
4 लेखापाल कृष्ण भण्डारी ९८४८८६३७८६ सुदूरपश्चिम प्रदेश
5 आ.ले.प.सहायक गोविन्द सिह रावल 9868752884 सुदूरपश्चिम प्रदेश
6 कार्यालय सहयोगी दिपक नाथ 9848835565 सुदूरपश्चिम प्रदेश
7 कार्यालय सहयोगी शंकर बहादुर खत्री 9848890012 सुदूरपश्चिम प्रदेश
8 कार्यालय सहयोगी शेर बहादुर धामी 9848773220 सुदूरपश्चिम प्रदेश