कर्मचारी सम्पर्क विवरण

क्र. स. पद पुरा नाम फोन न. मोबाईल कैफियत
1 नि.प्रमूख कोष नियन्त्रक सुदर्शन ढकाल 095-520177 9851224311 सुदूरपश्चिम प्रदेश
2 लेखापाल कृष्ण भण्डारी ९८४८८६३७८६ सुदूरपश्चिम प्रदेश
3 लेखापाल भवानी प्रसाद भट्ट 9848790546 सुदूरपश्चिम प्रदेश
4 आ.ले.प.सहायक गोविन्द सिह रावल 9868752884 सुदूरपश्चिम प्रदेश
5 सह लेखापाल लोकेन्द्र देव भट्ट 9848582285 सुदूरपश्चिम प्रदेश
6 कार्यालय सहयोगी जय देब भट्ट 9749518769 सुदूरपश्चिम प्रदेश
7 कार्यालय सहयोगी दिपक नाथ 9848835565 सुदूरपश्चिम प्रदेश
8 कार्यालय सहयोगी शंकर बहादुर खत्री 9848890012 सुदूरपश्चिम प्रदेश
9 कार्यालय सहयोगी शेर बहादुर धामी 9848773220 सुदूरपश्चिम प्रदेश