कर्मचारी सम्पर्क विवरण

क्र. स. पद पुरा नाम फोन न. मोबाईल कैफियत
1 नि.प्रमूख कोष नियन्त्रक दिनराज जोशी 095-520177 9848556685 सुदूरपश्चिम प्रदेश
2 लेखापाल जगदिश्वर कलौनी 9848734483 सुदूरपश्चिम प्रदेश
3 लेखापाल भानदेब भट्ट 9848862582 सुदूरपश्चिम प्रदेश
4 लेखापाल पूर्णानन्द जोशी 9848998858 सुदूरपश्चिम प्रदेश
5 कार्यालय सहयोगी जय देब भट्ट 9749518769 सुदूरपश्चिम प्रदेश
6 कार्यालय सहयोगी दिपक नाथ 9848835565 सुदूरपश्चिम प्रदेश
7 कार्यालय सहयोगी शंकर बहादुर खत्री 9848890012 सुदूरपश्चिम प्रदेश
8 कार्यालय सहयोगी शेर बहादुर धामी 9848773220 सुदूरपश्चिम प्रदेश