कर्मचारी सम्पर्क विवरण

क्र. स. पद पुरा नाम फोन न. मोबाईल कैफियत
1 को.नि. धर्म साउद 097-541011 ९८४८६९२६१८ सुदूरपश्चिम प्रदेश
2 लेखापाल पद्‍मा कुमारी भट्ट 9855078321 सुदूरपश्चिम प्रदेश
3 सह लेखापाल ज्ञान राज पाध्याय 9868586227 सुदूरपश्चिम प्रदेश
4 कार्यालय सहयोगी रण बहादुर थापा 9865642702 सुदूरपश्चिम प्रदेश
5 कार्यालय सहयोगी कलक बहादुर रावल 9848437096 सुदूरपश्चिम प्रदेश
6 कार्यालय सहयोगी राम बहादुर थापा 9848481392 सुदूरपश्चिम प्रदेश