कर्मचारी सम्पर्क विवरण

क्र. स. पद पुरा नाम फोन न. मोबाईल कैफियत
1 को.नि. प्रकाश थापा मगर 097-541011 9841445392 सुदूरपश्चिम प्रदेश
2 लेखापाल धन बहादुर थापा 9858480785 सुदूरपश्चिम प्रदेश
3 लेखापाल राजेन्द्र बहादुर थापा 9840592715 सुदूरपश्चिम प्रदेश
4 लेखापाल पद्‍मा कुमारी भट्ट 9855078321 सुदूरपश्चिम प्रदेश
5 सह लेखापाल ज्ञान राज पाध्याय 9868586227 सुदूरपश्चिम प्रदेश
6 कार्यालय सहयोगी रण बहादुर थापा 9865642702 सुदूरपश्चिम प्रदेश
7 कार्यालय सहयोगी कलक बहादुर रावल 9848437096 सुदूरपश्चिम प्रदेश
8 कार्यालय सहयोगी राम बहादुर थापा 9848481392 सुदूरपश्चिम प्रदेश