कर्मचारी सम्पर्क विवरण

क्र. स. पद पुरा नाम फोन न. मोबाईल कैफियत
1 प्रमुख कोष नियन्त्रक श्री रामचन्द्र शर्मा 081-520302 9851155985 लुम्बिनी प्रदेश
2 कोष नियन्त्रक श्री प्रकाश पौडेल 081-520302 9858051039 लुम्बिनी प्रदेश
3 कोष नियन्त्रक श्री शरद राज गौतम 081-520302 9858026940 लुम्बिनी प्रदेश
4 आई.टि. अफिसर श्री सुमित नाग 081-520302 9869966881 लुम्बिनी प्रदेश
5 लेखापाल श्री शन्तोष ज्ञवाली 081-520302 9858050167 लुम्बिनी प्रदेश
6 लेखापाल श्री कृष्ण प्रसाद उपाध्याय 081-520302 9858049581 लुम्बिनी प्रदेश
7 लेखापाल श्री टिकाराम खत्री 081-520302 9847844436 लुम्बिनी प्रदेश
8 लेखापाल श्री चन्द्रकला ढकाल 081-520302 9858040889 लुम्बिनी प्रदेश
9 सह लेखापाल श्री राम गोपाल थारु 081-520302 9848350142 लुम्बिनी प्रदेश
10 कार्यालय सहयोगी श्री राधे राम थारु 081-520302 9858045970 लुम्बिनी प्रदेश
11 कार्यालय सहयोगी श्री मदन चौधरी 081-520302 9848133490 लुम्बिनी प्रदेश
12 कार्यालय सहयोगी श्री लच्छीराम चौधरी 081-520302 9848222176 लुम्बिनी प्रदेश
13 हलुका सवारी चालक श्री गुन्नु सिंह शिख 081-520302 9848259010 लुम्बिनी प्रदेश