कर्मचारी सम्पर्क विवरण

क्र. स. पद पुरा नाम फोन न. मोबाईल कैफियत
1 प्र.को.नि. श्री वीरेन्द्र प्रसाद घिमिरे 053-550024 9855049011 मधेश प्रदेश
2 को.नि. श्री मधेश प्रदेश
3 लेखापाल दिपक राय 9858420401
4 आलेप सहायक सुबास कार्की मधेश प्रदेश
5 सहलेखापाल पप्पु कुमार चौधरी 9855045189
6 लेखापाल घनश्याम कुमार महतो मधेश प्रदेश