कर्मचारी सम्पर्क विवरण

क्र. स. पद पुरा नाम फोन न. मोबाईल कैफियत
1 प्र.को.नि. श्री विनोद धमला ०२९-४२०१४० कोशी प्रदेश
2 लेखापाल सुमन शाक्य ९८५२०८१५५५ कोशी प्रदेश
3 लेखापाल श्री कृपराज जोशी 9852052169
4 लेखापाल हेमराज वन कोशी प्रदेश
5 सहलेखापाल सौगात रेग्मी 9852655267