कर्मचारी सम्पर्क विवरण

क्र. स. पद पुरा नाम फोन न. मोबाईल कैफियत
1 प्र.को.नि. मणिभद्र न्यौपाने ०५६-५९४६२९ 9855082729 बागमती प्रदेश
2 कोष नियन्त्रक मुक्ति प्रसाद चापागाई ०५६-५९४२६० 9855086215 बागमती प्रदेश
3 आ.ले.प. अधिकृत सुनिल कुमार उपाध्याय ०५६-५९४२६० 9855024588 बागमती प्रदेश
4 लेखापाल भिम बहादुर बि.क. ०५६-५९४२६० 9841711902 बागमती प्रदेश
5 आ.ले.प. सहायक भीष्मकान्त अधिकारी ०५६-५९४२६० 9849260595 बागमती प्रदेश
6 आ.ले.प. सहायक किरण खनाल ०५६-५९४२६० 9845089595 बागमती प्रदेश