कर्मचारी सम्पर्क विवरण

क्र. स. पद पुरा नाम फोन न. मोबाईल कैफियत
1 प्र.को.नि. श्री ०५६-५९४६२९ बागमती प्रदेश
2 कोष नियन्त्रक मुक्ति प्रसाद चापागाई ०५६-५९४२६० 9855086215 बागमती प्रदेश
3 आ.ले.प. अधिकृत सुनिल कुमार उपाध्याय ०५६-५९४२६० 9855024588 बागमती प्रदेश
4 आ.ले.प. सहायक किरण खनाल ०५६-५९४२६० 9845089595 बागमती प्रदेश
5 लेखापाल गंगा बहादुर विश्वकर्मा 9845654545 बागमती प्रदेश
6 लेखापाल मुकेश कुमार सिंजापती 9848305382 बागमती प्रदेश