कर्मचारी सम्पर्क विवरण

क्र. स. पद पुरा नाम फोन न. मोबाईल कैफियत
1 नि.प्रमूख कोष नियन्त्रक चन्द्रदेव जोशी 096-410177 9849504834 सुदूरपश्चिम प्रदेश
2 लेखापाल ज्ञान बहादुर सिंजाली 9848048378 सुदूरपश्चिम प्रदेश
3 लेखापाल राम प्रसाद ओझा 9858784468 सुदूरपश्चिम प्रदेश
4 लेखापाल सागरबहादुर साउँद 9858776698 सुदूरपश्चिम प्रदेश
5 लेखापाल लक्ष्मणराज भण्डारी 9849132420 सुदूरपश्चिम प्रदेश
6 कार्यालय सहयोगी तारा प्रसाद ओझा 9865794061 सुदूरपश्चिम प्रदेश
7 हलुका सवारि चालक वीर बहादुर साँकी 9858777403 सुदूरपश्चिम प्रदेश
8 कार्यालय सहयोगी दिपेन्द्र प्रसाद ओझा 9848766170 सुदूरपश्चिम प्रदेश
9 कार्यालय सहयोगी रमेश राना 9809801929 सुदूरपश्चिम प्रदेश