कर्मचारी सम्पर्क विवरण

क्र. स. पद पुरा नाम फोन न. मोबाईल कैफियत
1 प्र.को.नि. पुरुषोत्तम शर्मा 010-520140 ९८५११७२७४० बागमती प्रदेश
2 को.नि. विपिन बस्नेत 010-520140 9841607794 बागमती प्रदेश
3 लेखापाल पबित्रा बुर्लाकोटी 9849615442 बागमती प्रदेश
4 लेखापाल भिमसेन श्रेष्ठ 9851243737 बागमती प्रदेश
5 लेखापाल कृष्ण बहादुर रोकाया 9856049055 बागमती प्रदेश