कर्मचारी सम्पर्क विवरण

क्र. स. पद पुरा नाम फोन न. मोबाईल कैफियत
1 प्र.को.नि. डा वीरेन्द्र कुमार मिश्र 041-520337 9854030817 प्रदेश नं. २
2 लेखापाल राकेश कुमार चौधरी 041-520337 9814880654 प्रदेश नं. २
3 लेखापाल संजय कुमार अधिकारी 041-520337 प्रदेश नं. २
4 कम्प्यूटर अपरेटर रमेश प्रसाद गेलाल 041-520337 9851040579 प्रदेश नं. २
5 लेखापाल हेमेन्द्र कुमार पंडित 041-520337 9857823244 प्रदेश नं. २
6 लेखापाल पवन नायक 041-520337 9861829584 प्रदेश नं. २
7 लेखापाल शिव कुमार झा 041-520337 9844027107 प्रदेश नं. २
8 सह-लेखापाल राज कुमार पौडेल 041-520337 9867972075 प्रदेश नं. २
9 का.स. रेणु देवी भुजेल 041-520337 9844535662 प्रदेश नं. २
10 का.स. राम सेवक राउत 041-520337 प्रदेश नं. २
11 ह.स.चा. लोक बहादुर भुजेल 041-520337 9844432780 प्रदेश नं. २