कर्मचारी सम्पर्क विवरण

क्र. स. पद पुरा नाम फोन न. मोबाईल कैफियत
1 प्रमुख कोष नियन्त्रक मुरारी निरौला 049-421140 ९८५१२१६५०० बागमती प्रदेश
2 को.नि. विनोद प्रसाद भुर्तेल - ९८६५३६३०५० बागमती प्रदेश
3 लेखापाल नारायण खड्का ९८६१०६१३७१ बागमती प्रदेश
4 सह-लेखापाल चण्डिका घिमिरे ९८६०४५०३१६ बागमती प्रदेश