कर्मचारी सम्पर्क विवरण

क्र. स. पद पुरा नाम फोन न. मोबाईल कैफियत
1 प्र.को.नि. विष्णु दत्त भट्ट 094-411077 9749503278 सुदूरपश्चिम प्रदेश
2 लेखापाल जयदेव जोशी सुदूरपश्चिम प्रदेश
3 कार्यालय सहयोगी लाल बहादुर धामी 9848438982 सुदूरपश्चिम प्रदेश
4 लेखापाल रविन्द्र महरा 9847589457 सुदूरपश्चिम प्रदेश
5 लेखापाल कैलाश दत्त भट्ट 9848728046 सुदूरपश्चिम प्रदेश
6 लेखापाल जयदेव पन्त 9858440330 सुदूरपश्चिम प्रदेश
7 सह लेखापाल मदन नेपाली 9848521113 सुदूरपश्चिम प्रदेश
8 कार्यालय सहयोगी लाल बहादुर वोहरा 9848525257 सुदूरपश्चिम प्रदेश
9 कार्यालय सहयोगी छत्र बहादुर खड्का 9848525705 सुदूरपश्चिम प्रदेश