कर्मचारी सम्पर्क विवरण

क्र. स. पद पुरा नाम फोन न. मोबाईल कैफियत
1 प्रमुख कोष नियन्त्रक कृष्ण बहादुर धामी 9858490390 सुदूरपश्चिम प्रदेश
2 को.नि. श्री
3 लेखापाल मदन नेपाली 9848521113 सुदूरपश्चिम प्रदेश
4 लेखापाल कैलाश दत्त भट्ट 9848728046 सुदूरपश्चिम प्रदेश
5 लेखापाल पुस्करसिंह चाड 9865969395 सुदूरपश्चिम प्रदेश
6 सह-लेखापाल विक्रम बहादुर शाहु 9848783081 सुदूरपश्चिम प्रदेश
7 कार्यालय सहयोगी लाल बहादुर वोहरा 9848525257 सुदूरपश्चिम प्रदेश
8 कार्यालय सहयोगी छत्र बहादुर खड्का 9848525705 सुदूरपश्चिम प्रदेश
9 कार्यालय सहयोगी लाल बहादुर धामी 9848438982 सुदूरपश्चिम प्रदेश