कर्मचारी सम्पर्क विवरण

क्र. स. पद पुरा नाम फोन न. मोबाईल कैफियत
1 प्र.को.नि. रमेश अर्याल 061-464314 9851145347 गण्डकी प्रदेश
2 को.नि. युक्त प्रसाद शर्मा 061-464314 ९८४७६३८१६७ गण्डकी प्रदेश
3 लेखापाल विश्वराज बराल 9846071925 गण्डकी प्रदेश
4 लेखापाल श्रीराम पौडेल 9857650211 गण्डकी प्रदेश
5 आन्तरिक लेखापरीक्षण सहायक अमृता शर्मा 9847704161 गण्डकी प्रदेश
6 कम्प्यूटर अपरेटर सबिता पौडेल 9851184055 गण्डकी प्रदेश