कर्मचारी सम्पर्क विवरण

क्र. स. पद पुरा नाम फोन न. मोबाईल कैफियत
1 प्र.को.नि. कृष्ण पुडासैनी 4415796 9852835262 बागमती प्रदेश
2 आन्तरिक लेखा परिक्षण अधिकृत उज्ज्वल पन्थी 4415796 9851202576 बागमती प्रदेश
3 को.नि. लक्ष्मी तिवारी 4415796 9849073046 बागमती प्रदेश
4 आ.ले.प.सहायक जयराम सुनुवार 9851193001 बागमती प्रदेश
5 आ.ले.प.सहायक कृष्ण हरि ढकाल 9846056177 बागमती प्रदेश
6 लेखापाल पुरन बहादुर ओली 9841981547 बागमती प्रदेश
7 लेखापाल झलनाथ रिमाल 9842580398 बागमती प्रदेश