कर्मचारी सम्पर्क विवरण

क्र. स. पद पुरा नाम फोन न. मोबाईल कैफियत
1 प्र.को.नि. चन्द्र प्रसाद भूसाल 4232314 ९८५१११३३४३ बागमती प्रदेश
2 को.नि. जय कुमार कटुवाल 4232314 ९८४१३८४३२० बागमती प्रदेश
3 आ.ले.प.सहायक बसन्ता ढुंगाना 9844819311 बागमती प्रदेश
4 आ.ले.प.सहायक देवी रंजन वराल 9842086193 बागमती प्रदेश
5 लेखापाल श्री बालकृष्ण पन्थी 9851103804 बागमती प्रदेश
6 लेखापाल श्री इश्वर प्रसाद काफ्ले 9851148305 बागमती प्रदेश
7 लेखापाल भगवती कार्की 9841593392 बागमती प्रदेश