कर्मचारी सम्पर्क विवरण

क्र. स. पद पुरा नाम फोन न. मोबाईल कैफियत
1 प्र.को.नि. गोरख बहादुर शाही. 5525913 9851279893 बागमती प्रदेश
2 को.नि मुक्तिनाथ अधिकारी 9841675618 बागमती प्रदेश
3 को.नि. मदन भण्डारी 5525913 9846564326 बागमती प्रदेश
4 आलेप अधिकृत जगत बहादुर शाह 9848438134 बागमती प्रदेश
5 आ.ले.प.सहायक राम कुमार शाह 9848024097 बागमती प्रदेश
6 आ.ले.प सहायक मित्रलाल चुवाई 9861613161 बागमती प्रदेश
7 आ.ले.प सहायक चन्द्रभान गुप्ता 9846192430 बागमती प्रदेश
8 लेखापाल तिलकराम न्यौपाने 9851204568 बागमती प्रदेश
9 लेखापाल सीताराम थापा 9852857000 बागमती प्रदेश
10 लेखापाल कोपिला भट्टराई पन्थी 9849442700 बागमती प्रदेश
11 लेखापाल अंग बहादुर कार्की 9851243264 बागमती प्रदेश