कर्मचारी सम्पर्क विवरण

क्र. स. पद पुरा नाम फोन न. मोबाईल कैफियत
1 प्र.को.नि. विनोद भट्टराइ 066-520140 ९८५६०६०४०१ गण्डकी प्रदेश
2 लेखापाल पवित्र मणि अचार्य 066-520140 9856036718 गण्डकी प्रदेश