कर्मचारी सम्पर्क विवरण

क्र. स. पद पुरा नाम फोन न. मोबाईल कैफियत
1 प्र.को.नि. रामजी प्रसाद शर्मा 066-520140 9846023712 गण्डकी प्रदेश
2 को.नि. भरत घिमिरे 9843700993 गण्डकी प्रदेश
3 लेखापाल पवित्र मणि अचार्य 066-520140 9856036718 गण्डकी प्रदेश
4 लेखापाल होमनाथ काफ्ले 9845739189 गण्डकी प्रदेश
5 सह-लेखापाल सन्तोष लम्साल 9846260960 गण्डकी प्रदेश