कर्मचारी सम्पर्क विवरण

क्र. स. पद पुरा नाम फोन न. मोबाईल कैफियत
1 प्र.को.नि. रमेश अर्याल 057-520571 9801145347 बागमती प्रदेश
2 को.नि. बसन्त गुरागाई 057-520571 9855055813 बागमती प्रदेश
3 लेखापाल श्री रीता खत्री 9868125136 बागमती प्रदेश
4 लेखापाल श्री सुनिल ढकाल 9841917391 बागमती प्रदेश
5 लेखापाल श्री सानिमाया घिमिरे 9845236855 बागमती प्रदेश
6 लेखापाल श्री नकुल प्रसाद गौतम 9855068368 बागमती प्रदेश
7 लेखापाल श्री क़रीता कु.राउत क्षेत्री 9845147308 बागमती प्रदेश