कर्मचारी सम्पर्क विवरण

क्र. स. पद पुरा नाम फोन न. मोबाईल कैफियत
1 प्र.को.नि. दिनेश रेग्मी 057-520571 9855030571 बागमती प्रदेश
2 आलेप अधिकृत सुनिल कुमार उपाध्याय 9855024588 बागमती प्रदेश
3 कोष नियन्त्रक तारानाथ गौतम 9845382031 बागमती प्रदेश
4 आलेप सहायक राजकुमार गोतामे 057-520571 9855068506 बागमती प्रदेश
5 आलेप सहायक श्री बागमती प्रदेश
6 लेखापाल कृष्ण प्रसाद शिवाकोटी 9845464339 बागमती प्रदेश
7 सहलेखापाल गोविन्द प्रसाद दहाल 9844041493 बागमती प्रदेश
8 सहलेखापाल श्री हिरा प्रसाद पुडासैनी बागमती प्रदेश