कर्मचारी सम्पर्क विवरण

क्र. स. पद पुरा नाम फोन न. मोबाईल कैफियत
1 प्र.को.नि. रमेश अर्याल 057-520571 9855030571 बागमती प्रदेश
2 आलेप अधिकृत वसन्त गुरागाइँ 9855055813 बागमती प्रदेश
3 आलेप सहायक राजकुमार गोतामे 057-520571 9855068506 बागमती प्रदेश
4 आलेप सहायक शंकर ओझा 9855064554 बागमती प्रदेश