कर्मचारी सम्पर्क विवरण

क्र. स. पद पुरा नाम फोन न. मोबाईल कैफियत
1 प्र.को.नि. रामकृष्ण पुडासैनी 010-560110 9841548272 बागमती प्रदेश
2 को.नि. युवराज डुम्रे 010-560110 9841959624 बागमती प्रदेश