कर्मचारी सम्पर्क विवरण

क्र. स. पद पुरा नाम फोन न. मोबाईल कैफियत
1 प्रमुख कोष नियन्त्रक श्री शशिन्द्र खाती 075-520003 9841241966 लुम्बिनी प्रदेश
2 कोष नियन्त्रक शंकर प्रसाद बस्याल 075-521538 ९८५७०४५८३९ लुम्बिनी प्रदेश
3 लेखापाल श्री सन्तोष थापा 075-521538 9847175238 लुम्बिनी प्रदेश
4 लेखापाल हरि बहादुर थापा 075-521538 9847116354 लुम्बिनी प्रदेश
5 आन्तरिक लेखापरीक्षण सहायक चण्डीप्रसाद बस्याल 9857062050 लुम्बिनी प्रदेश
6 आन्तरिक लेखापरीक्षण सहायक हेम कुमारी रिजांली 075-521538 9867016131 लुम्बिनी प्रदेश
7 कार्यालय सहयोगी श्री बाबुराम खड्का 9857043522 लुम्बिनी प्रदेश
8 हलुका सवारी चालक श्री बसन्त कुंवर 9847200685 लुम्बिनी प्रदेश
9 कार्यालय सहयोगी श्री गोकुल बहादुर बाह्रघरे 9847174349 लुम्बिनी प्रदेश
10 कार्यालय सहयोगी श्री शैलेन्द्र कुमार घिमिरे 9847230555 लुम्बिनी प्रदेश