कर्मचारी सम्पर्क विवरण

क्र. स. पद पुरा नाम फोन न. मोबाईल कैफियत
1 प्र.को.नि. खगेन्द्र दाहाल 067-421225 ९८६६४८८१७८ गण्डकी प्रदेश
2 को.नि. किरण पौडेल 067-421225 9851205473 गण्डकी प्रदेश