कर्मचारी सम्पर्क विवरण

क्र. स. पद पुरा नाम फोन न. मोबाईल कैफियत
1 प्र.को.नि. श्री सुरेश सुवेदी 010540140 बागमती प्रदेश
2 कोष नियन्त्रक रबिन्द्र भुजेल घर्ती 9861039135 बागमती प्रदेश
3 लेखापाल नोरजङ खत्री के शी 9848478069 बागमती प्रदेश
4 लेखापाल मिरा श्रेष्ठ 9847693495 बागमती प्रदेश