कर्मचारी सम्पर्क विवरण

क्र. स. पद पुरा नाम फोन न. मोबाईल कैफियत
1 को.नि. नरेन्द्र बुढामगर ९८४९६४५००८ लुम्बिनी प्रदेश
2 लेखापाल श्री जीवन कुमार कार्की 088-413090 9858054910 लुम्बिनी प्रदेश
3 लेखापाल तारा प्रसाद खनाल 9860377740 लुम्बिनी प्रदेश
4 कार्यालय सहयोगी श्री रिता शाही 088-413090 9848795182 लुम्बिनी प्रदेश
5 कार्यालय सहयोगी श्री नविन विष्ट 088-413090 9869851936 लुम्बिनी प्रदेश