कर्मचारी सम्पर्क विवरण

क्र. स. पद पुरा नाम फोन न. मोबाईल कैफियत
1 प्र.को.नि. चिरञ्जिवि अधिकारी 029-560140 ९८६०३१२६४९ कोशी प्रदेश
2 आन्तरिक लेखापरीक्षण सहायक सोभा दाहाल 9852057003 कोशी प्रदेश
3 लेखापाल शुशिल पोखरेल 9852052370 कोशी प्रदेश
4 सह लेखापाल भोला मान राई 9862065157