कर्मचारी सम्पर्क विवरण

क्र. स. पद पुरा नाम फोन न. मोबाईल कैफियत
1 प्र.को.नि. शरणहरि लुइटेल 031-520057 9852821057 प्रदेश नं. २
2 लेखापाल विरेन्द्र कुमार यादव 031-520057 9814766814 प्रदेश नं. २
3 लेखापाल उमेश कुमार यादव 031-520057 9862613999 प्रदेश नं. २
4 लेखापाल हिरानन्द झा 031-520057 9843399064 प्रदेश नं. २
5 लेखापाल बम बहादुर गिरी 031-520057 9862970846 प्रदेश नं. २
6 सह-लेखापाल अनिल लिम्बु 031-520057 9845882140 प्रदेश नं. २
7 ह.स.चा. राजिव आनन्द 031-520057 9807712995 प्रदेश नं. २
8 का.स. जितेन्द्र कुमार साह 031-520057 9807062041 प्रदेश नं. २
9 का.स. बालगोविन्द यादव 031-520057 9817790539 प्रदेश नं. २
10 का.स. बिष्णु चौधरी 031-520057 9842479626 प्रदेश नं. २