कर्मचारी सम्पर्क विवरण

क्र. स. पद पुरा नाम फोन न. मोबाईल कैफियत
1 प्र.को.नि. ध्यान कुमार राई 033-520130 9852834635 मधेश प्रदेश
2 को.नि. रामनाथ साह 033-520130 9844243634
3 लेखापाल सोमप्रसाद आचार्य 033-520130 9852849493 मधेश प्रदेश
4 लेखापाल दिपक सुर्खेती 033-520130 9842944936 मधेश प्रदेश
5 लेखापाल शंकर कुमार साह 033-520130 9852834726 मधेश प्रदेश
6 का.स. रामचन्द्र यादव 033-520130 9807603219 मधेश प्रदेश
7 ह.स.चा. रिझन यादव 033-520130 9818562865 मधेश प्रदेश
8 का.स. धिरेन्द्र कुमार भारती 033-520130 9865990649 मधेश प्रदेश
9 का.स. बिक्रम कार्की 033-520130 9863870532 मधेश प्रदेश