कर्मचारी सम्पर्क विवरण

क्र. स. पद पुरा नाम फोन न. मोबाईल कैफियत
1 को.नि. दहलमान राई वान्तवा 038-520150 9842517177 कोशी प्रदेश
2 लेखापाल नविन राई 9849737471 कोशी प्रदेश
3 लेखापाल फडिन्द्र खत्री ९८५२०६११३० कोशी प्रदेश
4 लेखापाल उत्सव ढकाल 9842480379 कोशी प्रदेश