कर्मचारी सम्पर्क विवरण

क्र. स. पद पुरा नाम फोन न. मोबाईल कैफियत
1 को.नि. नवराज भट्टराइ 038-520150 ९८५१०९४५७६ प्रदेश नं. १
2 लेखापाल फडिन्द्र खत्री ९८५२०६११३० प्रदेश नं. १