कर्मचारी सम्पर्क विवरण

क्र. स. पद पुरा नाम फोन न. मोबाईल कैफियत
1 प्र.को.नि. महेश कुमार दाहाल 035-420140 ९८५१०४७७३८ प्रदेश नं. १
2 कोष नियन्त्रक बालकृष्ण दँगाल ९८६२०७६५८९ प्रदेश नं. १
3 लेखापाल नविन कुमार राइ ९८५२८२९८०० प्रदेश नं. १
4 लेखापाल दिपक कुमार दाहाल ९८५२८३५६११ प्रदेश नं. १