श्रीमान महालेखा नियन्त्रकज्यूबाट माननीय अर्थ मन्त्रीज्यूलाई आ व २०७६।७७ को प्रारम्भिक एकिकृत आर्थिक प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरिदै ।