कर्मचारी सम्पर्क विवरण

क्र. स. पद पुरा नाम फोन न. मोबाईल कैफियत
1 प्र.को.नि. विनोद भट्टराई 065-562276 9856060276 गण्डकी प्रदेश
2 को.नि. नकुल सापकोटा 065-562276 9849110609 गण्डकी प्रदेश
3 लेखापाल रुद्रमणी ढकाल 9856040367 गण्डकी प्रदेश
4 लेखापाल रामचन्द्र पौडेल 9856088001 गण्डकी प्रदेश
5 लेखापाल मदन क्षेत्री 9863367615 गण्डकी प्रदेश
6 लेखापाल अनिल त्रिपाठी 9856042043 गण्डकी प्रदेश
7 सह-लेखापाल तारानाथ अधिकारी 9846399235 गण्डकी प्रदेश