कार्याविधि, मापदण्ड तथा अन्य

क्र. स. शीर्षक मिती डाउनलोड
1 सोधभर्ना हुने बैदशिक श्रोतको बजेट फुकुवा तथा आयोजना लेखा सिफारिस कार्यविधि, २०७८/२०७९ 2078-04-21
2 आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्य 2078-02-15
3 सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ 2077-10-07
4 सरुवा मापदण्ड २०७६ 2076-06-10
5 बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७५ 2075-11-04
6 आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली दिग्दर्शन, २०७५ 2075-10-22
7 नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामानमा आधारित स्थानीय तहको वित्तीय विवरण को लेखा ढाँचा कार्यान्वयन सम्बन्धमा । 2075-09-09
8 नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामानमा आधारित एकीकृत वित्तीय विवरण को लेखा ढाँचा कार्यान्वयन सम्बन्धमा । 2075-09-09
9 प्रदेश सरकारको बजेट निकासा सम्बन्धी कार्यविधी, २०७५ 2075-05-07