सूचना

क्र. स. शीर्षक मिती डाउनलोड
1 निकासा फुकुवा सम्बन्धमा । 2079-08-09
2 नेपाल सरकारको आय व्ययको वार्षिक विवरण आ.व २०७८/७९, भाग १ (मुल आर्थिक विवरण) । 2079-08-09
3 निकासा फुकुवा सम्बन्धमा । ३४७०११११ क्षेत्रिय शहरी विकास आयोजना 2079-08-07
4 निकासा फुकुवा सम्बन्धमा । ३३७०११३९ नागढुङ्गा सुरुङ्गमार्ग 2079-08-07
5 निकासा फुकुवा सम्बन्धमा । ३६५००१०६ । युरोपियन युनियन नगद अनुदान 2079-08-01
6 निकासा फुकुवा सम्बन्धमा । ३७००११०२ । GEFMAT नगद अनुदान 2079-08-01
7 निकासा फुकुवा सम्बन्धमा । ३७००११०१ । GEFMAT नगद अनुदान 2079-08-01
8 निकासा फुकुवा सम्बन्धमा । ३६५०११०९ । SWISS SDC नगद अनुदान 2079-08-01
9 निकासा फुकुवा सम्बन्धमा । Switzerland SWISS SDC । नगद अनुदान 2079-08-01
10 निकासा फुकुवा सम्बन्धमा । ३३७०११६७४, ३३७३१०११४ क्षेत्रिय व्यापारिक मार्ग 2079-07-30
11 निकासा फुकुवा सम्बन्धमा । ३०७००१०१९ ग्रामीण उद्यम तथा विप्रेशन आयोजना समृद्धि 2079-07-30
12 निकासा फुकुवा सम्बन्धमा । ३१२००१०८ खाद्य तथा पोषण सुरक्षा 2079-07-30
13 प्रेस विज्ञप्ति । 2079-07-28
14 निकासा फुकुवा सम्बन्धमा । ३१३०१११५ कोभिड १९ रेस्पोन्स आयोजना 2079-07-28
15 निकासा फुकुवा सम्बन्धमा । ३१३०११०८ शहरी खानेपानी तथा सरसफाई 2079-07-28
16 निकासा फुकुवा सम्बन्धमा । ३०७००११० रणनीतिक सडक सञ्जाल तथा व्यापार 2079-07-24
17 निकासा फुकुवा सम्बन्धमा । ३५००००११ केन्द्रिय आयोजना कार्यान्वयन ईकाइ (शिक्षा) 2079-07-24
18 निकासा फुकुवा सम्बन्धमा । ३१२००१०७ नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन 2079-07-24
19 निकासा फुकुवा सम्बन्धमा । ३३७०११४६ र ३३७०११३२ 2079-07-24
20 निकासा फुकुवा सम्बन्धमा । ३१२००११८ ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना 2079-07-24