सूचना

क्र. स. शीर्षक मिती डाउनलोड
1 मिति २०७८।०७।०३ को निर्णयानुसार सरुवा भएका सहलेखापालहरुको विवरण पदमा कार्यरत कर्मचारीहरुको विवरण । 2078-07-03
2 निकासा फुकुवा सम्बन्धमा । 2078-07-02
3 महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको मिति २०७८।०७।०१ को निर्णय बमोजिम सरुवा भएका लेखा अधिकृतहरुको विवरण । 2078-07-01
4 Request for Quotation for Development/Configuration of Short Message Peer-to-Peer Protocol (SMPP) Server and Application for PUSH & PULL of SMS 2078-06-22
5 MOFCOM/CHINA (2021) अध्ययन छात्रवृत्ति सम्बन्धमा । 2078-06-19
6 बजेटरी सहायतातर्फ बैदेशिक स्रोत फुकुवा सम्बन्धमा । 2078-06-19
7 मिति २०७८।०६।१५ को निर्णयानुसार सरुवा भएका नेपाल प्रशासन सेवा लेखा समुह रा.प.अन. प्रथम श्रेणीमा कार्यरत लेखापालहरुको विवरण । 2078-06-18
8 सोधभर्नाको रकम दाखिला सम्बन्धमा । 2078-06-13
9 बजेटरी सहायतातर्फको नेपाल सरकारको स्रोत फुकुवा सम्बन्धमा । 2078-06-11
10 महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको मिति २०७८।०६।११ को निर्णय बमोजिम सरुवा भएका/कामकाजमा खटाइएका लेखा अधिकृतहरुको विवरण । 2078-06-11
11 मिति २०७८।०६।११ को निर्णयानुसार सरुवा भएको नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा प अन प्रथम श्रेणी लेखापाल पदमा कार्यरत कर्मचारीहरुको विवरण । 2078-06-11
12 आ.व २०७८/०७९ को ब.उ.शी.नं. 365001063 को बजेट निकासा फुकुवा सम्बन्धमा । 2078-06-10
13 आ.व २०७८/०७९ को सडक अन्बतर्गतका विभिन्न ब.उ.शी. हरुको निकासा फुकुवा सम्बन्धमा । 2078-06-10
14 आ.व २०७८/०७९ को सामी आयोजनाहरुको संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको निकासा फुकुवा सम्बन्धमा । 2078-06-10
15 आ.ब. २०७८/०७९ को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धमा । 2078-06-08
16 आ.व २०७८/०७९ को बजेट निकासा फुकुवा सम्बन्धमा । 2078-05-28
17 अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्बन्धमा । 2078-05-28
18 प्रेस विज्ञप्ति ।। 2078-05-24
19 आ.व २०७८/०७९ को बजेट निकासा नगर्न सम्बन्धमा । 2078-05-24
20 JDS अध्ययन छात्रावृत्ति सम्बन्धमा । 2078-05-23