सूचना

क्र. स. शीर्षक मिती डाउनलोड
1 वैदेशिक अध्ययन तालिम छात्रवृत्ती सम्बन्धी सूचना 2080-11-10
2 निकासा फुकुवा सम्बन्धमा । (भन्सार सुधार कार्यक्रम बैदेशिक श्रोत ADB नगद ऋण तर्फ) 2080-11-09
3 निकासा फुकुवा सम्बन्धमा । (परिवार कल्याण कार्यक्रम बैदेशिक श्रोत GAVI नगद अनुदान तर्फ) 2080-11-09
4 तेश्रो त्रैमासिक निकासा फुकुवा सम्बन्धमा (कोभिड १९ रेस्पोन्स आयोजना) 2080-11-08
5 तेश्रो त्रैमासिक निकासा फुकुवा सम्बन्धमा (शहरी खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्रगत आयोजना) 2080-11-08
6 तेश्रो त्रैमासिक निकासा फुकुवा सम्बन्धमा (स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय USAID तर्फ) 2080-11-01
7 निकासा भुक्तानी सम्वन्धमा । 2080-10-29
8 तेश्रो त्रैमासिक निकासा फुकुवा सम्बन्धमा । (ग्रामिण सडक संजाल सुधार आयोजना) 2080-10-29
9 सेवा निवृत्त सुविधा सम्वन्धमा । 2080-10-29
10 तेश्रो त्रैमासिक निकासा फुकुवा सम्बन्धमा (आयोजना निर्देशानलय ए.डि.बी.) 2080-10-28
11 तेश्रो त्रैमासिक निकासा फुकुवा सम्बन्धमा (खानेपानी सुशासन तथा पूर्वाधार प्रवर्द्धन कार्यक्रम) 2080-10-28
12 तेश्रो त्रैमासिक निकासा फुकुवा सम्बन्धमा (नेपाल लाइफस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना) 2080-10-28
13 मिति २०८०।१०।२८ को निर्णयानुसार कामकाजको विवरण । 2080-10-28
14 तेश्रो त्रैमासिक निकासा फुकुवा सम्बन्धमा । (पुर्व दक्षिण एसियाको यातायात ब्यापार आवद्धता अभिवृद्धि कार्यक्रम) 2080-10-25
15 तेश्रो त्रैमासिक निकासा फुकुवा सम्बन्धमा । (नेपाल शहरी शासकीय तथा पुर्वाधार आयोजना) 2080-10-25
16 तेश्रो त्रैमासिक निकासा फुकुवा सम्बन्धमा । (नागढुङ्गा सुरुङ्गमार्ग निर्माण आयोजना) 2080-10-25
17 तेश्रो त्रैमासिक निकासा फुकुवा सम्बन्धमा । (रणनैतिक सडक पुल निर्माण तथा पुल पुलेसा संरक्षण र दोश्रो पुल सुधार तथा संभार आयोजना) 2080-10-25
18 तेश्रो त्रैमासिक निकासा फुकुवा सम्बन्धमा । (क्षेत्रीय ब्यापारिक मार्गविस्तार आयोजना र सडक बोर्ड समेत) 2080-10-25
19 तेश्रो त्रैमासिक निकासा फुकुवा सम्बन्धमा । (शिक्षाको लागि खाद्य कार्यक्रम परियोजना) 2080-10-25
20 तेश्रो त्रैमासिक निकासा फुकुवा सम्बन्धमा । (सम्बृद्धिको लागि वन कार्यक्रम) 2080-10-25