सूचना

क्र. स. शीर्षक मिती डाउनलोड
1 बजेट रोक्का सम्बन्धमा । 2079-12-06
2 वैदेशिक अध्ययन / तालिम छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना । 2079-12-05
3 निकासा फुकुवा सम्बन्धमा (नेपाल जलवायु परिवर्तन सहयोग कार्यक्रम) 2079-12-05
4 भुक्तानी निकासा नगर्ने सम्वन्धमा । 2079-12-05
5 निकासा फुकुवा (आधारभुत तथा माध्यमिक शिक्षा) 2079-12-03
6 तेस्रो त्रैमासिक निकासा फुकुवा सम्बन्धमा । (आयोजना निर्देशनालय एडिवी) 2079-11-30
7 दोश्रो र तेश्रो त्रैमासिक निकासा फुकुवा सम्बन्धमा । (शहरी शासकीय तथा पुर्वाधार आयोजना) 2079-11-30
8 निकासा फुकुवा सम्बन्धमा । (खाँडो नदी व्यवस्थापन आयोजना) 2079-11-30
9 तेस्रो त्रैमासिक निकासा फुकुवा सम्बन्धमा । (व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम अभिवृद्धि परियोजना-दोश्रो) 2079-11-26
10 आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी सहायकस्तरीय सेवाकालिन तालिममा सहभागीहरू मनोनयन गरिएको सम्बन्धमा । 2079-11-26
11 तेस्रो त्रैमासिक निकासा फुकुवा सम्बन्धमा । (लगानी बोर्डको कार्यालय) 2079-11-23
12 तेस्रो त्रैमासिक निकासा फुकुवा सम्बन्धमा । (रणनैतिक सडक पुल निर्माण तथा पुल पुलेसा संरक्षण र दोश्रो पुल सुधार तथा संभार आयोजना) 2079-11-21
13 तेस्रो र चौथो त्रैमासिक निकासा फुकुवा सम्बन्धमा । (ग्रामीण उद्यम लगानी परियोजना) 2079-11-21
14 आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी सहायकस्तरीय सेवाकालीन तालिममा सहभागीताका लागि आवेदन पेश गर्ने सूचना । 2079-11-19
15 खाताको विवरण अपडेट गर्ने सम्बन्धमा । 2079-11-18
16 Debit Failure को Reverse र पुन:भुक्तानी सम्बन्धमा । 2079-11-18
17 तेस्रो त्रैमासिक निकासा फुकुवा सम्बन्धमा । (राष्ट्रिय विपद जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण) 2079-11-16
18 तेस्रो त्रैमासिक निकासा फुकुवा सम्बन्धमा । (सिंचाई प्रणाली पुनर्स्थापना आयोजना) 2079-11-16
19 तेस्रो त्रैमासिक निकासा फुकुवा सम्बन्धमा । (विद्यालय शिक्षा क्षेत्र कार्यक्रम) 2079-11-16
20 तेस्रो र चौथो त्रैमासिक निकासा फुकुवा (युवा रोजगारीको लागि रुपान्तरण पहल परियोजना) 2079-11-11