सूचना

क्र. स. शीर्षक मिती डाउनलोड
1 समपूरक र विशेष अनुदानको रकम हस्तान्तरण सम्बन्धमा । 2081-02-16
2 Bid Addendum सम्बन्धमा । 2081-02-14
3 चौथो त्रैमासिक सम्मको निकासा फुकुवा सम्बन्धमा । ( शहरी विकास आयोजना/शहरी उत्थानशीलता तथा जीवन यापन सुधार आयोजना) 2081-02-14
4 निकासा फुकुवा सम्बन्धमा । (बाग्मती तथा लालबकैया नदी नियन्त्रण कार्यक्रम ब.उ.शि.नं.३०८०३१०८ बैदेशिक श्रोत भारत सरकार नगद अनुदान तर्फ) 2081-02-13
5 तेश्रो र चौथो त्रैमासिक निकासा फुकुवा सम्बन्धमा । (प्राथमिकता प्राप्त नदी बेसिन बाढी जोखिम ब्यवस्थापन आयोजना) 2081-02-11
6 चौथो त्रैमासिक निकासा फुकुवा सम्बन्धमा । (राष्ट्रिय ग्रामिण तथा नवीकरणीय उर्जा कार्यक्रम) 2081-02-11
7 चौथो त्रैमासिक निकासा फुकुवा सम्बन्धमा । ( National Police Academy ) 2081-02-07
8 चौथो त्रैमासिक निकासा फुकुवा सम्बन्धमा । ( क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजनाको ब.उ.शि.नं. ३४७०११११३/४) 2081-02-07
9 नागरिक वचतपत्र, २०८६ (५ वर्षे) निष्कासन सम्बन्धी सूचना । 2081-02-06
10 निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३९घ बमोजिमको विशेष आर्थिक सुविधा 2081-02-06
11 चौथो त्रैमासिक निकासा फुकुवा सम्बन्धमा । ( कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम ब.उ.शि.नं. ३१२००१०९ IFAD शोधभर्ना हुने अनुदान र ऋृण) 2081-02-04
12 चौथो त्रैमासिक निकासा फुकुवा सम्बन्धमा । ( स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय USAID तर्फ ) 2081-02-04
13 चौथो त्रैमासिक सम्मको निकासा फुकुवा सम्बन्धमा ( ब.उ.शि.न. ३४७०२़१०६ - साना सिँचाई कार्यक्रम वैदेशिक श्रोत SWISS SDC नगद अनुदान तर्फ ) 2081-02-02
14 निकासा फुकुवा सम्बन्धमा । (ब.उ.शि.नं.३७००११०१ राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण कार्यक्रम बैदेशिक श्रोत जेफम्याट नगद अनुदान तर्फ) 2081-02-02
15 निकासा फुकुवा सम्बन्धमा ( नेपाल जलवायु परिवर्तन सहयोग कार्यक्रम ब.उ.शि.न. ३२९००१०१ UNGEF नगद अनुदान ) 2081-02-02
16 चौथो त्रैमासिक निकासा फुकुवा सम्बन्धमा । ( आयोजना निर्देशनालय ADB ब.उ.शि.न. ३३७०११७१, ३३७०११४५, ३३७०११७० र ३३७०११४० शोधभर्ना हुने ऋण ) 2081-02-02
17 चौथो त्रैमासिक निकासा फुकुवा सम्बन्धमा । ( क्षेत्रीय व्यापारिक मार्गविस्तार आयोजना तर्फको ब.उ.शि.न. ३३७०११६७४ र आन्तरिक बाँडफाँड तर्फको ब.उ.शि.न. ३३७३१०११४) 2081-02-02
18 चौथो त्रैमासिक निकासा फुकुवा सम्बन्धमा । ( नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना ब.उ.शि.नं. ३१२००१०७३।४ IDA शोधभर्ना हुने ऋण) 2081-02-02
19 चौथो त्रैमासिक निकासा फुकुवा सम्बन्धमा । (नागढुङ्गा सुरुङ्गमार्ग निर्माण आयोजना) 2081-02-02
20 चौथो त्रैमासिक निकासा फुकुवा सम्बन्धमा । (पुर्व दक्षिण एसियाको यातायात ब्यापार आवद्धता अभिवृद्धि कार्यक्रम) 2081-02-02