सूचना

क्र. स. शीर्षक मिती डाउनलोड
1 केन्द्रिय आयोजना कार्यान्वयन इकाई भवन तथा आवासको साउदीकोष दोस्रो त्रैमासिक निकासा फुकुवा सम्बन्धमा । 2078-10-07
2 पेफा सचिवालयतर्फको तेस्रो त्रैमासिक निकासा फुकुवा सम्बन्धमा । 2078-10-07
3 ग्रामिण सडक सञ्जाल आयोजनाको ADB Loan तर्फ तेस्रो त्रैमासिक निकासा फुकुवा सम्बन्धमा 2078-10-07
4 अर्थ बजेटको हिसाव मिलान सम्बन्धमा । 2078-10-06
5 वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको UNGEF नगद अनुदानको रकम फुकुवा सम्बन्धमा । 2078-10-06
6 भन्सार विभागको ब.उ.शी.नं. 30503101 को ए.डि.वि. नगद ऋणको दोस्रो त्रैमासिक निकासा फुकुवा सम्बन्धमा । 2078-10-04
7 आय र व्ययको वार्षिक आर्थिक विवरण २०७७-७८ 2078-10-04
8 Invitation for Bids for The Procurement of Laptop Computer 2078-09-28
9 बजेटरी सहायतातर्फ नगद ऋणको स्रोत फुकुवा सम्बन्धमा 2078-09-26
10 बजेटरी सहायतातर्फ नगद ऋणको स्रोत फुकुवा सम्बन्धमा ३७०००११६ 2078-09-26
11 क्षेत्रीय व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाको दोस्रो त्रैमासिक निकासा फुकुवा सम्बन्धमा । 2078-09-20
12 314010113/4 को फुकुवा सम्बन्धमा । 2078-09-19
13 दाेस्रो त्रैमासिक सम्मकाे श्रोत फुकुवा सम्बन्धमा । 2078-09-19
14 आन्तरिक लेखा परिक्षणको एकिकृत बार्षिक प्रतिवेदनको सारांश आ व २०७७।७८ 2078-09-14
15 श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय अन्तर्गत प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको दोस्रो त्रैमासिक निकासा फुकुवा सम्बन्धमा । 2078-09-13
16 वार्षिक हिसाब भिडान सम्बन्धमा । 2078-09-13
17 क्षेत्रीय व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाको दोस्रो त्रैमासिक निकासा फुकुवा सम्बन्धमा । 2078-09-12
18 नेपाल भारत क्षेत्रीय व्यापार तथा यातायात आयोजनाको दोस्रो त्रैमासिक निकासा फुकुवा सम्बन्धमा । 2078-09-12
19 केन्द्रिय आयोजना कार्यान्वयन इकाई भवन तथा आवासको दोस्रो त्रैमासिक निकासा फुकुवा सम्बन्धमा । 2078-09-12
20 स्वास्थ्यतर्फको दाताको संयुक्त कोष र USAID को दोस्रो त्रैमासिक निकासा फुकुवा सम्बन्धमा । 2078-09-08