सूचना

क्र. स. शीर्षक मिती डाउनलोड
1 राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण कार्यक्रम (ब शि नं ३७००११०१३) जेफम्याट नगद अनुदान फुकुवा 2077-11-21
2 निलम्वन फुकुवा भएको कर्मचारीको सेवा सुविधा सम्बन्धमा । 2077-11-19
3 आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी अधिकृतस्तरीय सेवाकालीन तालिममा सहभागीहरू मनोनयन गरिएको सम्बन्धमा । 2077-11-14
4 प्रेस विज्ञप्ती । 2077-11-12
5 बैदेशिक स्नोत समावेश भएको बजेट निकासा सम्बन्धमा । 2077-11-11
6 आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी सहायक स्तरीय सेवाकालिन तालिममा मनोनयन गरिएको सम्बन्धमा 2077-11-11
7 आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी सहायकस्तरीय सेवाकालिन तालिममा  आवेदन पेश गर्ने सूचना 2077-11-07
8 आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी अधिकृतस्तरीय सेवाकालिन तालिममा आवेदन पेश गर्ने सूचना 2077-11-07
9 Invitation for Bids for the Construction of Kolenika Office Building, Rautahat 2077-11-06
10 आर्थिक पुररुत्थान राहत तथा सहुलियत कार्यक्रम (ब शि नं ३०५०००११३) IFAD नगद अनुदान फुकुवा 2077-11-06
11 व शि नं ३०५०३१०१ भंसार सुधार कार्यक्रम ADB नगद ऋण निकासा फुकुवा 2077-11-04
12 सबैका लागि शिक्षा शिशु विकास कार्यक्रम UNICEF नगद अनुदान तर्फको निकासा फुकुवा 2077-11-04
13 दोस्रो चौमासिक सम्मको निकासा फुकुवा सम्बन्धमा (सिंचाई) 2077-11-03
14 व शि नं ३१४०१०११३/४ IDA सोधभर्ना हुनेऋण फुकुवा सम्बन्धमा । 2077-11-02
15 राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम (ब शि नं ३२९०००१०४३/४४) बजेट फुकुवा 2077-10-29
16 चेकको भुक्तानी अवधि सम्वन्धमा । 2077-10-23
17 IDA/DPC नगद ऋणतर्फको निकासा सम्बन्धमा । 2077-10-18
18 Unicef तर्फको नगद अनुदान निकासा फुकुवा 2077-10-16
19 प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा । 2077-10-16
20 जि.एस.एफ. तथा जेफम्याट तर्फको नगद अनुदान निकासा फुकुवा सम्बन्धमा । 2077-10-15