सूचना

क्र. स. शीर्षक मिती डाउनलोड
1 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम यस कार्यालयबाट सम्पादित प्रमुख क्रियाकलापहरू 2079-04-25
2 सेवा अवरूद्ध हुने सूचना । 2079-04-22
3 आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी अधिकृतस्तरीय सेवाकालीन तालिममा थप सहभागीहरू मनोनयन गरिएको सम्बन्धमा । 2079-04-22
4 आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी अधिकृतस्थरीय सेवाकालीन तालिममा थप सहभागीहरु मनोनयन गरिएको सम्बन्धमा । 2079-04-19
5 वैदेशिक स्रोत समावेश भएका कार्यक्रम/ आयोजनाको स्रोत/ बजेट फुकुवा तथा वित्तीय विवरण सिफारिस कार्यविधि, २०७९।८० 2079-04-18
6 आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी सहायकस्तरीय सेवाकालीन तालिममा सहभागीहरू मनोनयन गरीएको सम्बन्धमा । 2079-04-18
7 सूचना । 2079-04-18
8 आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी अधिकृतस्थरीय सेवाकालीन तालिममा सहभागीहरु मनोनयन गरिएको सम्बन्धमा । 2079-04-16
9 आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी अधिकृतस्थरीय सेवाकालीन तालिममा सहभागीताका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धमा । 2079-04-08
10 आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी सहायकस्तरीय सेवाकालीन तालिममा सहभागीताका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धमा । 2079-04-08
11 आर्थिक वर्ष २०७९।८० को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धमा । 2079-04-02
12 प्रेश विज्ञप्ति । 2079-04-02
13 कारोवार राफसाफ गर्ने सम्बन्धमा । 2079-03-31
14 निकासा फिर्ता सम्बन्धमा । 2079-03-31
15 सोझै भक्तानी सम्बन्धमा । 2079-03-31
16 निकासा भुक्तानी सम्बन्धमा । 2079-03-27
17 निकासा भुक्तानी सम्बन्धमा । 2079-03-24
18 आ.व २०७८/७९ को भुक्तानि प्रणालिहरु बन्द हुने सम्बन्धमा । 2079-03-22
19 निकासा फुकुवा सम्बन्धमा । ब.उ.शि.नं ३०५०३१०१ 2079-03-22
20 चौथो त्रैमासिक फुकुवा सम्बन्धमा । स्वास्थ्य मन्त्रालय । रकमान्तरको 2079-03-21