सूचना

क्र. स. शीर्षक मिती डाउनलोड
1 आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट कार्यान्वयन सम्वन्धमा । 2080-06-10
2 निर्देशन सम्बन्धमा । 2080-06-07
3 निकासा फुकुवा सम्बन्धमा । (ब.उ.शि.न. ३७१००१०१ रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रम तेश्रो चरण (SaMi III Phase) SWISS SDC नगद अनुदान तर्फ ) 2080-06-05
4 निकासा फुकुवा सम्बन्धमा । ( ब.उ.शि.न. ३५०४१०११ प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद (विषेश कार्यक्रम समेत) दिगो तथा सम्मानित रोजगारीका लागि सिप परियोजना दोश्रो चरण (ENSSURE II Phase) SWISS SDC नगद अनुदान तर्फ ) 2080-06-04
5 निकासा फुकुवा सम्बन्धमा । (ब.उ.शि.न. ३५०४१०११ प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद (विषेश कार्यक्रम समेत) नेपाल व्यवसायिक योग्यता प्रणाली दोश्रो चरण (NVQS II Phase) SWISS SDC नगद अनुदान तर्फ ) 2080-06-04
6 निकासा फुकुवा सम्बन्धमा । (ब.उ.शि.न. ३५०४१०११ प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद (विषेश कार्यक्रम समेत) गुणस्तरीय प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा र तालिम (QualiTy) SWISS SDC नगद अनुदान तर्फ ) 2080-06-04
7 वैदेशिक अध्ययन तालिम छात्रवृत्ती सम्बन्धमा सूचना 2080-05-22
8 वैदेशिक अध्ययन तालिम छात्रवृत्ती सम्बन्धमा सूचना 2080-05-22
9 निकासा फुकुवा सम्बन्धमा । 2080-05-15
10 निकासा फुकुवा सम्बन्धमा । 2080-05-15
11 Invitation for Bids 2080-05-13
12 सूचना 2080-05-12
13 आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी अधिकृतस्तरीय सेवाकालीन तालिममा सहभागी मनोनयन सम्बन्धमा । 2080-05-04
14 आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी सहायकस्तरीय सेवाकालिन तालिममा सहभागी मनोनयन सम्बन्धमा । 2080-05-04
15 TSA, CGAS, RMIS संचालनमा सम्पर्क व्यक्ति तोकिएको सम्बन्धमा । 2080-05-04
16 सरुवा सम्बन्धि सूचना । 2080-05-01
17 आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी सहायकस्तरीय सेवाकालीन तालिममा सहभागीताका लागि आवेदन पेश गर्ने सूचना । 2080-04-31
18 आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी अधिकृतस्तरीय सेवाकालीन तालिममा सहभागीताका लागि आवेदन पेश गर्ने सूचना । 2080-04-31
19 निकासा फुकुवा सम्बन्धमा । (नेपालको चिया निर्यात अभिवृद्धिमा दिगोपना कार्यक्रम ई.आइ.एफ.नगद अनुदान) 2080-04-30
20 नेपालको सरकारी लेखा फाराम (मलेप फराम, २०७६) (पहिलो संशोधन, २०७९) 2080-03-31