सूचना

क्र. स. शीर्षक मिती डाउनलोड
1 प्रेश विज्ञप्ति । 2078-01-28
2 CGAS बाट EFT गर्न‍े तथा बैंक खाताहरु प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा । 2078-01-26
3 नेपाल शहरी शासकीय तथा पूर्वाधार आयोजना ब.उ.शी.नं. 347011083/4, को बैदेशिक श्रोत अन्तर्गत IDA सोधभर्ना हुने ऋणको तेस्रो चौमासिक फुकुवा सम्बन्धमा । 2078-01-24
4 श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षाा मन्त्रालयको ब.उ.शी.नं. 371001023, IDA सोभ हुने ऋणको तेस्रो चौमासिक फुकुवा  सम्बन्धमा । 2078-01-21
5 शहरी खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्रगत आयोजनाको ब.उ.शी.नं. 313011083/4, ADB सोभ हुने ऋणको तेस्रो चौमासिक फुकुवा  सम्बन्धमा । 2078-01-21
6 उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई पुनस्थापना आयोजनाको ब.उ.शी.नं. 308031223/4 Kuwait Fund सोभ हुने ऋणको तेस्रो चौमासिक फुकुवा  सम्बन्धमा । 2078-01-21
7 बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमको ब.उ.शी.नं. 365001063 को युरोपियन युनियनतर्फको तेस्रो चौमासिक फुकुवा सम्बन्धमा । 2078-01-21
8 ब.उ.शि.नं. ३१३०११०४३/४ मा बैदेशिक श्रोत ADB सोधभर्ना हुने अनुदान तथा ऋण र ओफिड शोधभर्भा हुने ऋण फुकुवा सम्बन्धमा । 2078-01-21
9 Joint Japan_World Bank Graduate Scholarship Program मा आवेदन पेश गर्ने सूचना । 2078-01-21
10 आन्तरिक लेखापरीक्षक खटाउने सम्बन्धमा । 2078-01-20
11 प्रेश विज्ञप्ति । 2078-01-20
12 निवृत्तिभरककाे निवृत्तिभरण भुक्तानी सम्बन्धि विज्ञप्ती । 2078-01-17
13 समुदाय व्यवस्थित सिंचित कृषि क्षेत्र आयोजनाकाे तेस्राे चौमासिकसम्मकाे श्राेत फुकुवा सम्बन्धमा (छुट) 2078-01-17
14 IMF/RCF, ADB/CARES, PBL, IDA/DPC नगद ऋणको फुकुवा सम्बन्धमा । 2078-01-17
15 लेखा दिवस सम्बन्धमा । 2078-01-13
16 स्वास्थ्य अन्तर्गत दाताको संयुक्त कोष तथा USAID को स्रोत फुकुवा सम्बन्धमा 2078-01-09
17 स्वास्थ्य 26332 अन्तर्गत दाताको संयुक्त कोष र USAID को स्रोत फुकुवा सम्बन्धमा । 2078-01-09
18 वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना 2078-01-05
19 समुदाय व्यवस्थित सिंचित कृषि क्षेत्र आयोजनाकाे तेस्राे चौमासिकसम्मकाे श्राेत फुकुवा सम्बन्धमा । 2077-12-31
20 समुदाय व्यवस्थित सिंचित कृषि क्षेत्र आयोजना ब.उ.शी.नं. 312011113/4 काे तेस्राे चौमासिकसम्मकाे श्राेत फुकुवा सम्बन्धमा । 2077-12-31