सूचना

क्र. स. शीर्षक मिती डाउनलोड
1 शोधभर्ना हुने वैदेशिक श्रोतको बजेट फुकुवा तथा आयोजना लेखा सिफारिस कार्यविधि, २०७८/२०७९ 2078-04-20
2 आन्तरिक लेखापरीक्षकमा पदस्थापन गरिएको सूचना । 2078-04-17
3 Invitation for Bids for the Supply and Delivery of Stationary and Others Goods 2078-04-13
4 रिक्त स्थानमा आन्तरिक लेखापरिक्षक खटाउने सम्बन्धमा निवेदन माग गरिएको सूचना । 2078-04-12
5 आ.व.२०७७/०७८ को हिसाब भिडान सम्बन्धमा । 2078-04-11
6 आन्तरिक लेखापरीक्षण हातेपुस्तिका (Internal Audit Handbook) - २०७८ 2078-04-10
7 खर्च खाता सञ्चालन सम्बन्धमा । 2078-04-10
8 आ.ले.प. अधिकृत र आ.ले.प. सहायकहरुको पदस्थापन सम्बन्धमा । 2078-04-04
9 आन्तरिक लेखा परिक्षण प्रतिवेदन सम्बन्धमा । 2078-04-01
10 आ.ब.२०७८-२०७९ को बजेट कार्यान्वयन तथा प्रतिवेदन सम्बन्धी मार्गदर्शन । 2078-04-01
11 EFT रिजेक्ट भएका मात्र भुत्कानी दिने सम्बन्धमा । 2078-03-31
12 तनहुँ जलविद्धुत आयोजनाको ब.उ.शी.नं. 501081135 को निकासा फुकुवा सम्बन्धमा । 2078-03-30
13 काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड / खानेपानी सुधार आयोजनाको ब.उ.शि.नं. 50113105 को स्रोत फुकुवा सम्बन्धमा । 2078-03-30
14 प्रेस विज्ञप्ति ।। 2078-03-29
15 बुलेटिन प्रकाशन 2078-03-29
16 आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ को खाता बन्दी सम्बन्धमा । 2078-03-28
17 बागमती सिँचाई आयोजनाको ब.उ.शी.नं. 308031113/4 को तेस्रो चौमासिक फुकुवा सम्बन्धमा । 2078-03-24
18 परिपत्र सम्बन्धमा । 2078-03-23
19 अर्थ बजेट निकासा सम्बन्धमा (संशोधित)। 2078-03-22
20 सासेक सडक सुधार आयोजनाको तेस्रो चौमासिक फुकुवा (रुपन्देही) 2078-03-22