प्रकाशन

क्र. स. शीर्षक मिती डाउनलोड
21 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम २०७७ श्रावण १ गते देखि फागुन मसान्तसम्म यस कार्यालयबाट सम्पादित प्रमुख क्रियाकलापहरु । 2077-12-19
22 Most Frequently Asked Question on PAMS 2077-12-12
23 सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन तथा नियमावली बमोजिम यस कार्यालयले सार्वजनिक गरेको २०७७ श्रावण देखि कार्तिक मसान्तसम्म अद्यावधिक सूचनाको विवरण । 2077-09-03
24 User Manual - Public Asset Management System (PAMS) 2077-04-29
25 सूचनाको हक कार्यान्वयन सन्दर्भमा प्रकाशन गरिएको आ.व. २०७६।०७७ असार मसान्तसम्मको प्रगति विवरण 2077-04-16
26 एकीकृत आर्थिक संकेत तथा वर्गीकरण र व्याख्या, २०७४ (दोस्रो परिमार्जन सहित) 2076-02-19
27 Province TSA User Manual 2075-06-02
28 New RMIS Manual 2075-03-27
29 E-payment User Manual 2074-12-05
30 Nepal Public Sector Accounting Standards 2070 2073-07-26