नेपाल सरकारको आय व्ययको बार्षिक विवरण (मूल आर्थिक विवरण)

क्र. स. शीर्षक आर्थिक वर्ष मिती
1 आर्थिक वर्ष २०७६/७७ (भाग १) 2077-12-22
2 आर्थिक वर्ष २०७५/७६ (भाग १ ) 2077-10-08
3 आर्थिक वर्ष २०७४/७५ (भाग १) 2077-10-06
4 आर्थिक वर्ष २०७३/७४ (भाग १) 2077-10-04
5 आर्थिक वर्ष २०७२/७३ (भाग १) 2077-10-01
6 आर्थिक वर्ष २०७१/७२ (भाग १) 2077-07-23