राजस्व बाँडफाँड विवरण - मू.अ.कर र अन्तशुल्क

क्र. स. शीर्षक आर्थिक वर्ष मिती
1 २०७७ फागुनमा संकलित राजश्वको बाँडफाँड विवरण 2077-12-08
2 २०७७ माघमा संकलित राजश्वको बाँडफाँड विवरण 2077-11-16
3 २०७७ पौषमा संकलित राजश्वको बाँडफाँड विवरण 2077-10-13
4 २०७७ मंसिरमा संकलित राजश्वको बाँडफाँड 2077-10-11
5 २०७७ कार्तिकमा संकलित राजश्वको बाँडफाँड 2077-10-10
6 २०७७ श्रावण,भाद्र र असोजसम्ममा बाँडफाँड गरिएको विवरण 2077-07-01
7 आव २०७६/७७ को राजश्व बाँडफाँड विवरण 2077-04-01
8 २०७७ असार २० सम्ममा बाँडफाँड - अन्तशुल्क 2077-03-21
9 २०७७ असार २० सम्ममा बाँडफाँड - मू.अ.कर 2077-03-21
10 २०७७ जेष्ठ महिनासम्म बाँडफाँड - अन्तशुल्क 2077-03-01
11 २०७७ जेष्ठ महिनासम्म बाँडफाँड - मू.अ.कर 2077-03-01
12 २०७७ जेष्ठ महिनासम्मको मू.अ.कर र अन्तशुल्कको बाँडफाँड विवरण 2077-03-01
13 २०७६ मंसिर महिनाको बाँडफाँड 2076-09-01
14 २०७६ कार्तिक महिनाको बाँडफाँड 2076-08-01
15 २०७६ असोज महिनाको बाँडफाँड 2076-07-01
16 २०७६ भाद्र महिनाको बाँडफाँड 2076-06-01
17 २०७६ श्रावण महिनाको बाँडफाँड 2076-05-01