राजस्व बाँडफाँड विवरण - मू.अ.कर र अन्तशुल्क

क्र. स. शीर्षक आर्थिक वर्ष मिती
1 २०७८ असोजमा संकलित राजश्वको बाँडफाँड विवरण 2078-07-12
2 २०७८ भाद्रमा संकलित राजश्वको बाँडफाँड विवरण 2078-06-17
3 २०७८ श्रावणमा संकलित राजश्वको बाँडफाँड विवरण 2078-05-25
4 २०७८ असार २० सम्ममा संकलित राजश्वको बाँडफाँड विवरण 2078-03-30
5 २०७८ जेेष्ठमा संकलित राजश्वको बाँडफाँड विवरण 2078-03-17
6 २०७८ बैशाखमा संकलित राजश्वको बाँडफाँड विवरण 2078-02-17
7 २०७७ चैत्रमा संकलित राजश्वको बाँडफाँड विवरण 2078-02-16
8 २०७७ फागुनमा संकलित राजश्वको बाँडफाँड विवरण 2077-12-08
9 २०७७ माघमा संकलित राजश्वको बाँडफाँड विवरण 2077-11-16
10 २०७७ पौषमा संकलित राजश्वको बाँडफाँड विवरण 2077-10-13
11 २०७७ मंसिरमा संकलित राजश्वको बाँडफाँड 2077-10-11
12 २०७७ कार्तिकमा संकलित राजश्वको बाँडफाँड 2077-10-10
13 २०७७ श्रावण,भाद्र र असोजसम्ममा बाँडफाँड गरिएको विवरण 2077-07-01
14 आव २०७६/७७ को राजश्व बाँडफाँड विवरण 2077-04-01
15 २०७७ असार २० सम्ममा बाँडफाँड - अन्तशुल्क 2077-03-21
16 २०७७ असार २० सम्ममा बाँडफाँड - मू.अ.कर 2077-03-21
17 २०७७ जेष्ठ महिनासम्म बाँडफाँड - अन्तशुल्क 2077-03-01
18 २०७७ जेष्ठ महिनासम्म बाँडफाँड - मू.अ.कर 2077-03-01
19 २०७७ जेष्ठ महिनासम्मको मू.अ.कर र अन्तशुल्कको बाँडफाँड विवरण 2077-03-01
20 २०७६ मंसिर महिनाको बाँडफाँड 2076-09-01