न्युज अपडेट:

दुरदृष्टि/परिदृष्य


दुरदृष्टि : सार्वजनिक वित्तिय व्यवस्‍थापन सवल, सक्षम र पारदर्शी वनाई अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुपको वनाउन सक्नेगरी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई विशिष्ट निकायको रुपमा विकसित गरिने ।

परिदृष्य : सार्वजनिक श्रोतको दक्षतापूर्ण व्यवस्थापन र उपयोग गर्नका लागि सार्वजनिक वित्तिय कोषको व्यवस्थापन, लेखांकन, प्रतिवेदन र अनुगमन प्रक्रियामा सुधार गरी अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुपको बनाईने ।