सूचना

क्र. स. शीर्षक मिती डाउनलोड
681 सूचीक्रित-हुने-बारे 2074-02-26
682 bhuktani-anusuchi 2074-02-26
683 IFMIS-Update-सम्बन्धी-अभिमुखिकरण-कार्यक्रममा-कर्मचारी-मनोनयन-गरी-पठाउने-सम्बन्धमा-भुल-सुधार 2074-02-26
684 आन्तरिक लेखा परीक्षण सम्बन्धमा 2074-02-25
685 TSA तालिमका सम्बन्धमा 2074-02-25
686 निकासा -05-01 2074-02-25
687 Bid-Doc-for-accounting 2074-02-25
688 Notice-for-EoI-of-Audit 2074-02-25
689 TOR-IT-Security-Audit-1 2074-02-25
690 गाउँपालिका सरुवा 2074-02-25
691 नगरपालिका सरुवा 2074-02-25
692 आर्थिक प्रस्तावको सम्बन्धमा 2074-02-25
693 अनुगमन निरीक्षण फारम 2074-02-25
694 फुकुवा सम्बन्धमा 2074-02-25
695 निजामती सेवा पुरस्कार 2074-02-25
696 श्रोत फुकुवा सम्बन्धमा 2074-02-25
697 खाता सञ्चालन 2074-02-25
698 बढुवा कर्मचारीका सम्बन्धमा 2074-02-25
699 सञ्चित बिदा 2074-02-25
700 वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्ति 2074-02-25