सूचना

क्र. स. शीर्षक मिती डाउनलोड
21 बैदेशिक स्नोत समावेश भएको बजेट निकासा सम्बन्धमा । 2077-11-11
22 आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी सहायक स्तरीय सेवाकालिन तालिममा मनोनयन गरिएको सम्बन्धमा 2077-11-11
23 आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी सहायकस्तरीय सेवाकालिन तालिममा  आवेदन पेश गर्ने सूचना 2077-11-07
24 आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी अधिकृतस्तरीय सेवाकालिन तालिममा आवेदन पेश गर्ने सूचना 2077-11-07
25 Invitation for Bids for the Construction of Kolenika Office Building, Rautahat 2077-11-06
26 आर्थिक पुररुत्थान राहत तथा सहुलियत कार्यक्रम (ब शि नं ३०५०००११३) IFAD नगद अनुदान फुकुवा 2077-11-06
27 व शि नं ३०५०३१०१ भंसार सुधार कार्यक्रम ADB नगद ऋण निकासा फुकुवा 2077-11-04
28 सबैका लागि शिक्षा शिशु विकास कार्यक्रम UNICEF नगद अनुदान तर्फको निकासा फुकुवा 2077-11-04
29 दोस्रो चौमासिक सम्मको निकासा फुकुवा सम्बन्धमा (सिंचाई) 2077-11-03
30 व शि नं ३१४०१०११३/४ IDA सोधभर्ना हुनेऋण फुकुवा सम्बन्धमा । 2077-11-02
31 राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम (ब शि नं ३२९०००१०४३/४४) बजेट फुकुवा 2077-10-29
32 चेकको भुक्तानी अवधि सम्वन्धमा । 2077-10-23
33 IDA/DPC नगद ऋणतर्फको निकासा सम्बन्धमा । 2077-10-18
34 Unicef तर्फको नगद अनुदान निकासा फुकुवा 2077-10-16
35 प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा । 2077-10-16
36 जि.एस.एफ. तथा जेफम्याट तर्फको नगद अनुदान निकासा फुकुवा सम्बन्धमा । 2077-10-15
37 दोस्रो चौमासिक सम्मको निकासा फुकुवा सम्बन्धमा (कृषि) 2077-10-15
38 दोस्रो चौमासिक सम्मको निकासा फुकुवा सम्बन्धमा (सिंचाई) 2077-10-15
39 दोस्रो चौमासिक सम्मको श्रोत फुकुवा सम्बन्धमा - ब.उ.शि.नं. ३७१००१०२३ को । 2077-10-15
40 दोस्रो चौमासिक सम्मको निकासा फुकुवा सम्बन्धमा (शिक्षा) 2077-10-14