सूचना

क्र. स. शीर्षक मिती डाउनलोड
21 महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको मिति २०७८।०६।११ को निर्णय बमोजिम सरुवा भएका/कामकाजमा खटाइएका लेखा अधिकृतहरुको विवरण । 2078-06-11
22 मिति २०७८।०६।११ को निर्णयानुसार सरुवा भएको नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा प अन प्रथम श्रेणी लेखापाल पदमा कार्यरत कर्मचारीहरुको विवरण । 2078-06-11
23 आ.व २०७८/०७९ को ब.उ.शी.नं. 365001063 को बजेट निकासा फुकुवा सम्बन्धमा । 2078-06-10
24 आ.व २०७८/०७९ को सडक अन्बतर्गतका विभिन्न ब.उ.शी. हरुको निकासा फुकुवा सम्बन्धमा । 2078-06-10
25 आ.व २०७८/०७९ को सामी आयोजनाहरुको संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको निकासा फुकुवा सम्बन्धमा । 2078-06-10
26 आ.ब. २०७८/०७९ को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धमा । 2078-06-08
27 आ.व २०७८/०७९ को बजेट निकासा फुकुवा सम्बन्धमा । 2078-05-28
28 अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्बन्धमा । 2078-05-28
29 प्रेस विज्ञप्ति ।। 2078-05-24
30 आ.व २०७८/०७९ को बजेट निकासा नगर्न सम्बन्धमा । 2078-05-24
31 JDS अध्ययन छात्रावृत्ति सम्बन्धमा । 2078-05-23
32 विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । 2078-05-18
33 सेवा निवृत्त कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा सम्बन्धमा । 2078-05-17
34 सोधभर्ना रकम भिडान सम्बन्धमा । 2078-05-15
35 मोटरसाइकल तथा स्कुटर खरिदको लागि सिलवन्दी दरभाउपत्र आह्वान गरिएको सूचना । 2078-05-11
36 राष्ट्रिय महिला आयोगको घरभाडा बृद्धि सम्बन्धमा 2078-05-11
37 अर्थ बजेटको अख्तियारी LMBIS मा प्रविष्टि सम्बन्धमा । 2078-05-11
38 प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना 2078-05-10
39 आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी सहायकस्‍तरिय सेवाकालिन तालिममा सहभागीहरु मनोनयन गरिएको सम्बन्धमा । 2078-05-07
40 संघ/प्रदेश /स्थानिय तहमा समायोजन भई सेवा निबृत्त कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा सम्बन्धमा । 2078-05-04