सूचना

क्र. स. शीर्षक मिती डाउनलोड
561 निजामती सेवा दिवस , २०७४ मुल समारोह समितिको निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा 2074-05-21
562 आ.व २०७४।७५ को लागि मौजुदा सूची दर्ता सम्बधी सूचना । 2074-05-14
563 Invitation for bid for the supplying of stationery and others goods 2074-05-11
564 JICE JDS Scholarship Program 2074-05-09
565 निजामति सेवा दिवस २०७४ को नारा सम्वन्धमा । 2074-05-07
566 राष्ट्रिय गोष्ठी सम्वन्धमा 2074-05-06
567 Invitation of Expression of Interest (EoI) For NPSAS Consulting Services 2074-05-04
568 Lift-Notice 2074-02-26
569 EoI-Notice 2074-02-26
570 Download-TOR 2074-02-26
571 सरुवा भएका कर्मचारी हाजिर हुन आउने बारे 2074-02-26
572 आयोजनामा काम गर्ने अवसर 2074-02-26
573 Kha-6 khata banda 2074-02-26
574 सूचीक्रित-हुने-बारे 2074-02-26
575 bhuktani-anusuchi 2074-02-26
576 IFMIS-Update-सम्बन्धी-अभिमुखिकरण-कार्यक्रममा-कर्मचारी-मनोनयन-गरी-पठाउने-सम्बन्धमा-भुल-सुधार 2074-02-26
577 आन्तरिक लेखा परीक्षण सम्बन्धमा 2074-02-25
578 TSA तालिमका सम्बन्धमा 2074-02-25
579 निकासा -05-01 2074-02-25
580 Bid-Doc-for-accounting 2074-02-25