सूचना

क्र. स. शीर्षक मिती डाउनलोड
581 Notice-for-EoI-of-Audit 2074-02-25
582 TOR-IT-Security-Audit-1 2074-02-25
583 गाउँपालिका सरुवा 2074-02-25
584 नगरपालिका सरुवा 2074-02-25
585 आर्थिक प्रस्तावको सम्बन्धमा 2074-02-25
586 अनुगमन निरीक्षण फारम 2074-02-25
587 फुकुवा सम्बन्धमा 2074-02-25
588 निजामती सेवा पुरस्कार 2074-02-25
589 श्रोत फुकुवा सम्बन्धमा 2074-02-25
590 खाता सञ्चालन 2074-02-25
591 बढुवा कर्मचारीका सम्बन्धमा 2074-02-25
592 सञ्चित बिदा 2074-02-25
593 वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्ति 2074-02-25
594 स्थानीय-तह-खाता-संचालन-सम्वन्धमा-। 2074-02-25
595 मनोनयन सम्बन्धमा 2074-01-26
596 सूचनको हक सम्बन्धमा 2074-01-19
597 मिति-२०७२-०५-०४-को-निर्णय-अनुसार-सरुवा-भएका-लेखा-अधिकृतहरुको-विवरण 2074-01-19
598 पेन्सन व्यवस्थापन प्रणाली तालिमका सम्बन्धमा 2073-12-14