सूचना

क्र. स. शीर्षक मिती डाउनलोड
181 आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी सहायक स्तरीय सेवाकालीन तालिममा सहभागीताका लागि आवेदन पेश गर्ने सूचना । 2077-08-04
182 आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी अधिकृत स्तरीय सेवाकालीन तालिममा सहभागीताका लागि आवेदन पेश गर्ने सूचना । 2077-08-04
183 CGAS र PAMS लागु गर्ने सम्बन्धमा | 2077-08-03
184 कोभिड-१९ रोगका कारण मृत्यु भएका कर्मचारीको विवरण पेश गर्ने सूचना । 2077-07-26
185 प्रेस बिज्ञप्ति । 2077-07-24
186 आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धमा । 2077-07-21
187 सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागीताका लागि आवेदन पेश गर्ने सूचना । 2077-07-20
188 REoI Notice & ToR for CA 2077-07-06
189 Notice of Selection of IT Officer for Provincial Support Center 2077-06-30
190 वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । 2077-06-25
191 निवृत्तभरकको स्व:पहिचान सम्वन्धी सूचना । 2077-06-25
192 स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (SuTRA) सञ्चालन सम्बन्धमा 2077-06-16
193 JDS अध्ययन छात्रवृत्तिका लागि आवेदकहरु मनोनयन गरिएको सूचना 2077-06-15
194 महालेखा नियन्त्रकज्यूबाट कोलेनिका तथा प्रलेनिकालाई निर्देशन 2077-06-15
195 मिति २०७७-०६-१५ गतेको निर्णय अनुसार सरूवा पदस्थापन भएका लेखापालहरुको विवरण । 2077-06-15
196 हिसाब भिडान सम्बन्धमा । 2077-06-14
197 Amendment Notice of Interview 2077-06-14
198 PFM विज्ञ सूचिकृत हुने सम्बन्धमा । 2077-06-11
199 Development and Enhancement of FCGO Website सम्बन्धी सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा । 2077-06-09
200 JDS अध्ययन/छात्रवृत्तिका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धमा । 2077-06-08