सूचना

क्र. स. शीर्षक मिती डाउनलोड
181 अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ बमोजिम बाँडफाँट हुने राजस्व मध्ये मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनमा लाग्ने अन्तशुल्क बापतको चैत्र महिनामा संकलन भएको रकमको १५ प्रतिशतले हुन आउने रकम बराबरको बाँडफाँड । 2077-01-21
182 २०७६ असार २१ देखि असार मसान्त सम्मको बाँडफाँड गरिएको राजस्व विवरण । 2077-01-21
183 आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को स्थानीय तहमा रोयल्टी बाँडफाँडको विवरण । 2077-01-21
184 उपदान, स‌‌‌न्चित विदा रऔषधि उपचारमा थप खर्च गर्ने अख्तियारी । 2077-01-14
185 2nd Amendment notice for the procurement of APC Inrow Cooling Systems 2077-01-14
186 तेश्रो चौमासिक सम्मको स्रोत फुकुवा सम्वन्धमा । 2077-01-11
187 शोधभर्ना माग दरखास्तको जानकारी पठाउने सम्वन्धमा । 2077-01-11
188 तेश्रो चौमासिक सम्मको स्रोत फुकुवा सम्वन्धमा । 2077-01-11
189 रकम जम्मा गरेको जानकारी सम्बन्धमा । 2077-01-10
190 निवृत्तभरण भुक्तानी सम्वन्धमा । 2077-01-08
191 जानकारी गराउने सम्बन्धमा । 2076-12-26
192 तेस्रो चौमासिक सम्मको श्रोत फुकुवा सम्बन्धमा । 2076-12-24
193 तेस्रो चौमासिक सम्मको श्रोत फुकुवा सम्बन्धमा । 2076-12-24
194 वजेट रोक्का सम्बन्धमा । 2076-12-24
195 जानकारी सम्बन्धमा । 2076-12-23
196 Amendment Notice for the Procurement of APC Inrow Cooling Systems 2076-12-23
197 कार्यालय संचालन सम्बन्धमा । 2076-12-12
198 Request for Quotation for the procurement of APC Inrow Cooling System 2076-12-10
199 प्रदेश सरकारको आय र ब्ययको वार्षिक विवरण आर्थिक बर्ष २०७५/७६ । 2076-12-09
200 आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी सहायकस्तरीय सेवाकालिन तालिम स्थगित गरिएको सूचना । 2076-12-06