सूचना

क्र. स. शीर्षक मिती डाउनलोड
121 सार्वजनिक सूचना । 2077-04-29
122 Application form for Hiring IT Officer for Provincial Support Center 2077-04-27
123 Re-invitation for Bids for Providing Tuition and Logistics for ACCA Course in Kathmandu 2077-04-26
124 प्रयोगकर्ता म्यानुअल - सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली 2077-04-19
125 "सूचनाको हक कार्यान्वयन सन्दर्भमा प्रकाशन गरिएको आ.व. २०७६।०७७ असार मसान्तसम्मको प्रगति विवरण" 2077-04-16
126 वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन सम्बन्धमा । 2077-04-14
127 Public Assets Management System (PAMS) लागू गर्ने सम्बन्धमा । 2077-04-12
128 तेस्रो चौमासिक सम्मको श्रोत फुकुवा सम्बन्धमा । 2077-03-30
129 दाता/स्रोत मिलान गर्ने सम्बन्धमा । 2077-03-29
130 राजश्व जम्मा तथा फाराम नं - १ सम्बन्धमा 2077-03-26
131 सोझै भुक्तानीको विवरण TSA प्रणालीमा प्रविष्टि गर्ने सम्बन्धमा 2077-03-26
132 EGRP को फुकुवा सम्बन्धमा । 2077-03-25
133 राजश्व खाताको रकम सञ्चित कोष खातामा ट्रान्सफर गर्ने सम्बन्धमा । 2077-03-25
134 वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (प्रकाशित मिति २०७७।३।२५) 2077-03-25
135 वन पैदावार विकास समितिको कार्यालय कोड सम्बन्धमा । 2077-03-24
136 नपुग तलवको थप अख्तियारी सम्बन्धमा । 2077-03-23
137 EFT सम्बन्धमा । 2077-03-22
138 निर्देशन सम्बन्धमा । 2077-03-22
139 आवश्यक सहजिकरण सम्बन्धमा । 2077-03-19
140 Notice of Award 2077-03-19