सूचना

क्र. स. शीर्षक मिती डाउनलोड
121 बहुक्षेत्रिय पोषण कार्यक्रम (ब शि नं ३६५००१०६३) युरोपियन युनियन नगद अनुदान फुकुवा 2077-12-05
122 स्वास्थ्य बिमा वोर्ड कार्यक्रम (ब शि नं ३७०३११०१३) IMF/RCF नगद ऋण फुकुवा 2077-12-05
123 राष्ट्रिय गोष्ठी सम्बन्धमा । 2077-12-03
124 राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण कार्यक्रम (ब शि नं ३७००११०१३) जेफम्याट नगद अनुदान फुकुवा 2077-11-21
125 निलम्वन फुकुवा भएको कर्मचारीको सेवा सुविधा सम्बन्धमा । 2077-11-19
126 आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी अधिकृतस्तरीय सेवाकालीन तालिममा सहभागीहरू मनोनयन गरिएको सम्बन्धमा । 2077-11-14
127 प्रेस विज्ञप्ती । 2077-11-12
128 बैदेशिक स्नोत समावेश भएको बजेट निकासा सम्बन्धमा । 2077-11-11
129 आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी सहायक स्तरीय सेवाकालिन तालिममा मनोनयन गरिएको सम्बन्धमा 2077-11-11
130 आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी सहायकस्तरीय सेवाकालिन तालिममा  आवेदन पेश गर्ने सूचना 2077-11-07
131 आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी अधिकृतस्तरीय सेवाकालिन तालिममा आवेदन पेश गर्ने सूचना 2077-11-07
132 Invitation for Bids for the Construction of Kolenika Office Building, Rautahat 2077-11-06
133 आर्थिक पुररुत्थान राहत तथा सहुलियत कार्यक्रम (ब शि नं ३०५०००११३) IFAD नगद अनुदान फुकुवा 2077-11-06
134 व शि नं ३०५०३१०१ भंसार सुधार कार्यक्रम ADB नगद ऋण निकासा फुकुवा 2077-11-04
135 सबैका लागि शिक्षा शिशु विकास कार्यक्रम UNICEF नगद अनुदान तर्फको निकासा फुकुवा 2077-11-04
136 दोस्रो चौमासिक सम्मको निकासा फुकुवा सम्बन्धमा (सिंचाई) 2077-11-03
137 व शि नं ३१४०१०११३/४ IDA सोधभर्ना हुनेऋण फुकुवा सम्बन्धमा । 2077-11-02
138 राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम (ब शि नं ३२९०००१०४३/४४) बजेट फुकुवा 2077-10-29
139 चेकको भुक्तानी अवधि सम्वन्धमा । 2077-10-23
140 IDA/DPC नगद ऋणतर्फको निकासा सम्बन्धमा । 2077-10-18