सूचना

क्र. स. शीर्षक मिती डाउनलोड
141 तेस्रो चौमासिक सम्मको श्रोत फुकुवा सम्बन्धमा । 2077-03-18
142 वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (प्रकाशित मिति २०७७।३।१८) 2077-03-18
143 उपदान,संचित बिदा र औषधि उपचारमा थप खर्च गर्ने अख्तियारी । 2077-03-18
144 रकम ट्रान्सफर गरिदिने बारे 2077-03-14
145 रकम ट्रान्सफर गरिदिने बारे 2077-03-14
146 आ.व. ०७६/०७७ को खर्च गर्ने अख्तियारी सम्बन्धमा । 2077-03-08
147 निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा । 2077-03-08
148 रकम ट्रान्सफर गरिदिने वारे । 2077-03-07
149 हिसाव समायोजन सम्बन्धमा 2077-03-07
150 निकासा फुकुवा सम्बन्धमा । 2077-03-07
151 निर्णय पठाईएको सम्बन्धमा । 2077-03-05
152 दुईसिफ्टमा कार्यालय संचालन गर्ने सम्बन्धमा । 2077-03-03
153 छलफलमा उपस्थित हुने सम्बन्धमा । 2077-03-02
154 आ.व. 076-77 को आन्तरिक लेखापरीक्षण सम्बन्धमा । 2077-02-32
155 सम्पत्ति तथा दायित्व वित्तीय प्रतिवेदन सम्बन्धमा । 2077-02-32
156 तेस्रो चौमासिक सम्मको श्रोत फुकुवा सम्बन्धमा । 2077-02-27
157 Amendment Notice for Contract ldentification No: FCGO/Goods/NCB/04/076/77 2077-02-26
158 जेष्ठ मसान्तसम्मको Day Close सम्बन्धमा । 2077-02-25
159 तेश्रो चौमासिक सम्मको स्रोत फुकुवा सम्वन्धमा । 2077-02-22
160 खरिद कार्य रद्द गरिएको सूचना । 2077-02-22