सूचना

क्र. स. शीर्षक मिती डाउनलोड
141 Unicef तर्फको नगद अनुदान निकासा फुकुवा 2077-10-16
142 प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा । 2077-10-16
143 जि.एस.एफ. तथा जेफम्याट तर्फको नगद अनुदान निकासा फुकुवा सम्बन्धमा । 2077-10-15
144 दोस्रो चौमासिक सम्मको निकासा फुकुवा सम्बन्धमा (कृषि) 2077-10-15
145 दोस्रो चौमासिक सम्मको निकासा फुकुवा सम्बन्धमा (सिंचाई) 2077-10-15
146 दोस्रो चौमासिक सम्मको श्रोत फुकुवा सम्बन्धमा - ब.उ.शि.नं. ३७१००१०२३ को । 2077-10-15
147 दोस्रो चौमासिक सम्मको निकासा फुकुवा सम्बन्धमा (शिक्षा) 2077-10-14
148 Invitation for Expression of Interest (EOI) 2077-10-13
149 नगद ऋण तर्फको निकासा फुकुवा 2077-10-11
150 प्रेस विज्ञप्ति । 2077-10-07
151 Notification of Intention to Award for Consulting Service of Chartered Accountant 2077-10-04
152 दोस्रो चौमासिक सम्मको निकासा फुकुवा सम्बन्धमा । 2077-10-04
153 सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धी सेवाकालीन तालिममा मनोनयन गरिएको सम्बन्धमा । 2077-10-02
154 नेपाल सरकारतर्फको दोर्स्रो चौमासिक सम्मको श्रोत फुकुवा सम्बन्धमा (सडक बिभाग) 2077-09-29
155 प्रेस बिज्ञप्ति । 2077-09-28
156 आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी सहायक स्तरीय सेवाकालीन तालिममा सहभागीहरु मनोनयन गरिएको सम्बन्धमा । 2077-09-23
157 Invitation for Sealed Quotations for the Maintenance Works (Toilet/bathroom) on Financial Comptroller General Office 2077-09-20
158 मापदण्ड कार्यान्वयन सम्बन्धमा । 2077-09-20
159 वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । 2077-09-08
160 दोस्रो चौमासिक सम्मको श्रोत फुकुवा सम्बन्धमा (स्वास्थ्य) 2077-09-08